22.11.2022

ОБЯВА

 Със Заповед №РД-11/185 от 22.11.2022г., на кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово.

Обява >> 
Заповед >>  
Приложение 1 >>  
Документация >>