17.11.2023
ОБЯВА
     На основание Заповед №РД–11– 167 от 15.11.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост:
        Обект I.  УПИ II-332, в кв. 107, находящ се на ул. „Генерал Радецки“ № 13, в село Караманово, Община Ценово, област Русе, площ от 783 кв.м., с АЧОС № 2451/14.05.2013г
        2. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.
        3. Оглед на обекта се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга.
        4. Срокът за приемане на заявленията за участие е до 16.00 часа на 30.11.2023 г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.
        5. Тръжната процедура да се проведе на 01.12.2023 г. в сградата на Община Ценово, зала 302 от 10.30 часа.
Обява >>   
Заповед >>  
Документация >>