08.02.2024

ОБЯВА
 
     На основание Заповед № РД – 11 – 020 от 08.02.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижими имоти пасища от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на Община Ценово.
Описанието на имотите е отразено в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. 
 
Обява >> 
Заповед >>  
Приложение 1 >>
Документация >>