22.05.2024

ОБЯВА

     На основание Заповед № РД – 11 – 060 от 22.05.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на следните имоти, представляващи земеделска земя.

Обява >>   
Заповед >> 
Документация >>