06.03.2023

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,
        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ",

        Имам удоволствието да Ви уведомя, че до  17 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

   Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 000 лв. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
   Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При него стопаните получават до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.
   Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. Размерът на помощта за този етап ще се определи след пренотифициране на държавната помощ за периода след 30.06.2023 г. и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.
   Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.
   Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май 2023 г. До 30 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата.
   Приложено Ви изпращаме Указанията  за прилагане на държавната помощ -
 Същите са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - линк: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/-7022014/
 Пълномощни - по образец :

Моля за Вашето съдействие за разпространяване на приложено изпратената Ви информация.

С УВАЖЕНИЕ: Красимир Георгиев
Директор на ОД на ДФЗ-Русе
тел.: 082/885611

Изготвил: д-р Емилия Христова
 
Указания овощни насаждения  
Пълномощно ФЛ  
Пълномощно ЮЛ