06.11.2013

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

по  Проект “Подкрепа за достоен живот” 

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, 

които не могат да се самообслужват)

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, 

Информираме Ви, че в Община Ценово, област Русе се организира прием по Проект “Подкрепа за достоен живот”, Етап 3.3, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Ценово, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”.

v    Подаването на документи за включване в Проекта (Етап 3.3) се извършва в община Ценово, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).  

v    За ПОЛЗВАТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговорящи на следните изисквания: 

Ø     лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

Ø     лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и 

Ø     лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

Ø     деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Необходими документи за кандидат-потребители:  

•   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в община Ценово

•   Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)

•   Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)

•   Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)

•   Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)

•   Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)

•   Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично  

v    Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г., вкл. в община Ценово 

v     За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания 

Ø      безработни лица; 

Ø     трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø     неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.    

Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:  

•   ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който ще получите в общината (района)

•   Документ за самоличност (копие)

•   Автобиография

•   Свидетелство за съдимост

•   Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)

•   Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

•   Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

•   Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

•   Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

•   Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично  

v    Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 11 до 15 ноември 2013 г., вкл. в община Ценово


Инфо проект
 >>