• Работна среща за консултиране с местната общност
  22.04.2016

  22.04.2016 

  „Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 
  Работна среща за консултиране с местната общност проекта на Стратегия за 
  Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“

 • Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
  7.04.2016

  07.04.2016 

  ПОКАНА 

  ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПО ПОДХОДА ЛИДЕР В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

  НА  ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ

   

 • Покана за участие в подготвителни информационни срещи
  22.03.2016
 • Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“ в Община Ценово
  29.02.2016
  На 29.02.2016 г. в Община Ценово приключи предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ”.
 • Часът на земята
  24.02.2016

  Нека всички заедно да се присъединим кам осмата поредна инициатива "Часът на Земятя" 19.03.2016 /събота/ от 20.30 до 21.30ч.

  Прочети подробно >>  

 • УВЕДОМЛЕНИЕ за постъпили инвестиционни предложения
  10.02.2016

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 3/2006г./

  УВЕДОМЯВАМЕ:

 • Класиране на кандидатите подали заявления да бъдат определяни за обществени възпитатели
  10.02.2016

  К Л А С И Р А Н Е

  НА КАНДИДАТИТЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ КЪМ МКБППМН ПРЕЗ 2016 Г. СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ КРЪГ /СЪБЕСЕДВАНЕ/.

  1. КАМЕЛИЯ ЛЕОНОВА БОЖКОВА

  2. ПАНАЙОТ РУСЕВ РУСЕВ 

  3. ЛЮБЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ

 • ПРОТОКОЛ №3 ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
  1.02.2016
   
  01.02.2016 
  ПРОТОКОЛ 
  №3
  ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
  ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛА
 • СТАРТИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
  1.02.2016
  01.02.2016
   
  От 01.02.2016 г.
 • Кратка информация за обхвата и съдържанието на новата Програма за управление на отпадъците на Община Ценово 2016-2020г.
  15.01.2016

   15.01.2016