04.02.2020  

Набираме кандидати за обществени възпитатели за 2020 г. 

ОБЯВА

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 11 - 10/03.02.2020 г. на Кмета на Община Ценово, МКБППМН - Община Ценово  набира кандидати за обществени възпитатели за 2020 г.

Брой обществени възпитатели: 3

I. Изисквания към кандидатите:
1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;
2. Да не са осъждани;
3. Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;
4. Професионален опит – 2 години;
5. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;
6. Да не участват в общности с асоциална насоченост;
7. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;
8. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.
9. Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

II. Характер на работата:
1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.
4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

III. Начин на провеждане на процедурата:
1. Подбор по документи.
2. Събеседване с кандидата.

IV. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Ценово – (по образец) 
2. Автобиография (CV);
3. Мотивационно писмо;
4. Копие от диплома за завършено висше образование;
5. Декларация (по образец); 
6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец); 

 V. Срок за приемане на документите: от 04.02.2020 г. до 17.02.2020 г. /включително/. 

 VI. Прием на документи :
Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 - 16.30 ч. в административната сграда на Община Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, ет. 3, стая 305, в запечатан, непрозрачен плик с името на кандидата и конкурса, за който кандидатства.
Подборът по документи ще се извърши в срок до 20.02.2020 г.
Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 26.02.2020 г. от 14:30 часа в административната сграда на Община Ценово, ет. 2, стая 201. Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 28.02.2020 г. 

VII. Допълнителна информация
Списъците във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрация, интернет страницата на Община Ценово: www.tsenovo.eu и интернет страницата на МКБППМН – Ценово: www.mkbppmn-tsenovo.com.
Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Ценово, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр.9/2009 г./
На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.
Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.