15.05.2020

ОБЯВА

     На основание Заповед № РД-11- 074 от 13.05.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2020г. 

Обява >>  
Заповед >>  
Документация >>