18.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ
 
Министерството на земеделието и храните фиксира Периода за прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по реда на Наредба №20 от 2015г.
Определя се 30.11.2015г. за стартиране на приема на заявления за подпомагане и 18.12.2015г., включително, за крайна дата.
Бюджетът на финансовата помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 100 000 000 евро.
Бюджетът на финансовата помощ може да бъде променян при наличие на условия по чл. 40, ал. 3 от Наредба №20 от 2015г.
В рамките на периода на прием не са допустими за финансова помощ разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители.