О Б Я В А

ОБЩИНА ЦЕНОВО в качеството си на бенефициент по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.2.13-0010-С-0001 по Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.13 „Живот в общността” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-11/122 от 21.10.2013 г. на Кмета на Община Ценово 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
1) Социален работник - 1 /една/ свободна бройка;
2) Медицинска сестра - 1 /една/ свободна бройка; 
3) Трудотерапевт -1 /една/ свободна бройка;
4) Рехабилитатор -1 /една/ свободна бройка;
 
І. "Социален работник": 
1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация; Изработва оценки за възможностите на потребителите; Да познава подробно всички дейности, свързани с предоставяне на "Социални услуги" и ги прилага в работата си с персонала на Дневен център за възрастни хора с увреждания и потребителите на социални услуги в центъра, координира дейностите на персонала на Дневен център за възрастни хора с увреждания при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между Дневен център за възрастни хора с увреждания и Екипа за организация и управление на проекта, окомплектова документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.
Изпълняващият длъжността трябва да знае:
- Извършва задължително организаторска и методическа работа в рамките на законоустановеното работно време съгласно КТ и нормативните документи за дейността на социалните работници;
- Да участва във всички дейности във връзка с цялостното обгрижване на клиентите;
- Да проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните карти;
- Да изготвя, картотекира и създава контакти с потребители на социалната услуга;
- Да осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество;
- Да насочва и/или придружава клиенти до други социални и/или здравни институции и организации в и извън общината;
- Осигурява консултации и подкрепа на роднините и семействата на потребителите;
- Да води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред;
- Да организира екипни срещи;
- Да съдейства на компетентните органи при извършване на проверки от съответните институции и дирекции;
- Да участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦВХУ;
- Да поддържа постоянни контакти и работи съвместно с Здравни заведения, ДСП, РПУ и др.
- Да осъществява връзки с други НПО, институции, държавни и общински служители;
- Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра.
2. Място на работа: Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово. 
3. Изисквания за заемане на длъжността
Образование: Висше – бакалавър, магистър
Специалност: Социални дейности
Друга квалификация: работа с компютър
Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитание
 
ІІ. "Медицинска сестра": 
1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация; Изработва оценки за възможностите на потребителите;
Изпълняващият длъжността трябва да знае:
- Да разработва индивидуални планове за медицински грижи;
- Да води социални случаи и предоставя дневни грижи;
- Да осъществява медицински прегледи на потребителите и следи общото им здравословно състояние;
- Да дава първа помощ и оказва до-медицинска помощ при необходимост;
- Да осигурява хигиенни грижи;
- Да оказва съдействие и посредничество за специализирана медицинска помощ и при избор на личен лекар;
- Да провежда здравно обучение и консултации в достъпни за потребителите форма. 
- Да провежда обучения за екипа за първа медицинска помощ.
- Да информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
- Да води необходимата документация и отчетност;
- Да участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦВХУ;
- Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра. 
2. Място на работа: Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово. 
3. Изисквания за заемане на длъжността
Образование: специалист - мед. сестра, бакалавър 
Специалност: медицинска сестра
Друга квалификация: работа с компютър
Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитание.
 
ІІІ. "Трудотерапевт": 
1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация; Изработва оценки за възможностите на потребителите;
Изпълняващият длъжността трябва да знае:
- Да умее да организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител на социална услуга в дневен център за възрастни хора с увреждания; 
- Да работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 
- Да сформира групи за потребители с общи интереси;
- Да работи индивидуално и групово с потребители;
- Да информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
- Да събира и съхранява дидактични материали;   
- Да води необходимата документация и отчетност;
- Да участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Дневен център за възрастни хора с увреждания;
- Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра. 
2. Място на работа: Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово. 
3. Изисквания за заемане на длъжността
Образование: Средно- специално или висше - бакалавър, магистър.
Специалност: Педагогика, социални дейности, художествено изкуство и помагащи професии
Друга квалификация: работа с компютър
Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж; при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитание
 
ІV. "Рехабилитатор": 
1. Изисквания към кандидатите за длъжността - Да познава Методика за организиране на работа в Дневен център за възрастни хора с увреждания, Методика на социалните услуги за хора с физически увреждания, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за възрастни хора с увреждания, ЗИХУ и Правилника за прилагането му, Закона за социално подпомагане и Правилника за приложението му, Закона за защита от дискриминация; Изработва оценки за възможностите на клиентите;
Изпълняващият длъжността трябва да знае:
- Да работи индивидуално и групово с потребители;
- Дава съвети и изготвя Изработва оценки за възможностите на потребителите;
- Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; 
- Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в институцията;
- Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
- Води необходимата документация и отчетност;
- Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦВХУ;
- Да има способността да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра. 
2. Място на работа: Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово. 
3. Изисквания за заемане на длъжността
Образование: Висше - бакалавър. 
Специалност: Рехабилитация, Кинезитерапия
Друга квалификация: работа с компютър
Професионален опит: над 1 години трудов стаж по специалността или сходна длъжност, при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитание.
 
Необходими документи, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
За длъжността "Социален работник":
1. заявление за кандидатстване по образец; >>
2. документ за самоличност (копие);
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
5. диплома за завършено образование (копие);
6. документи удостоверяващи стажа (копие);
7. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
8. пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично;
 
За длъжността "Медицинска сестра":
1. заявление за кандидатстване по образец; >>
2. документ за самоличност (копие);
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
5. диплома за завършено образование (копие);
6. документи удостоверяващи стажа (копие);
7. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
8. пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично;
За длъжността "Трудотерапевт":
1. заявление за кандидатстване по образец; >> 
2. документ за самоличност (копие);
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
5. диплома за завършено образование (копие);
6. документи удостоверяващи стажа (копие);
7. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
8. пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично;
За длъжността "Рехабилитатор":
1. заявление за кандидатстване по образец; >> 
2. документ за самоличност (копие);
3. автобиография;
4. свидетелство за съдимост;
5. диплома за завършено образование (копие);
6. документи удостоверяващи стажа (копие);
7. служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
8. пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично;
Начин на провеждане на конкурсите - на два етапа:
Първи етап - по документи - разглеждане на постъпилите документи и допускане до втори етап на конкурса;
Втори етап - въпросник и събеседване с допуснатите кандидати.
Място и срок на подаване на документите: 
Документи за участие следва да се подават от 22 октомври до 22 ноември 2013 г. включително в Общинска администрация Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, при Координатора на проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”, ет. 2, ст. 206
Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Ценово.
 Решението на конкурсната комисия относно допуснатите до втори етап на конкурса кандидати се обявява на интернет страницата на Община Ценово и на информационното табло на Общинска администрация - Ценово на 25.11.2013 г.
Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.11.2013 г. от 09,00 часа в сградата на общинска администрация - Ценово.
Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Ценово и информационното табло на сградата на Общинска администрация - Ценово.
Допълнителни условия: на спечелилите кандидати ще бъде предложен трудов договор за срок от 14  месеца.
 
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово