ОБЩИНА ЦЕНОВО в качеството си на бенефициент по проект „Независим живот и грижа в дома”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-11/015 от 11.02.2013 г. на Кмета на Община Ценово 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:
1. "Сътрудник, социални дейности" - 1 /една/ свободна бройка
2. "Домашен санитар" - 30 /тридесет/ свободни бройки.

Кратко описание на длъжността "Сътрудник, социални дейности": познава подробно всички дейности, свързани с предоставяне на услугите "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник" и ги прилага в работата си с персонала на Звеното за услуги в домашна среда и потребителите, координира дейностите на персонала на Звеното за услуги в домашна среда при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между Звеното за услуги в домашна среда и Екипа за организация и управление на проекта, окомплектова документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.

 Място на работа: Звено за услуги в домашна среда към "Домашен социален патронаж" - село Ценово. 

Кратко описание на длъжността "Домашен санитар": предоставяне на почасови услуги за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности на лица с трайни увреждания /вкл. деца/ и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Място на работа: домовете на потребителите на социални услуги, за които полагат грижи; 

Изисквания към кандидатите за длъжността "Сътрудник, социални дейности":
      - Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица, работещи по срочен трудов договор, които към момента на назначаването по проекта ще бъдат безработни;
      - минимална степен на завършено образование - средно;
      - мотивация за работа в социалната сфера;
      - практически умения за работа със стандартна офис техника и текстообработващи програми;
      - умения за работа с потребителите на социалните услуги и работа в екип;
      - отговорност, комуникативност и организираност; 

Изисквания към кандидатите за длъжността "Домашен санитар":
      - Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица, работещи по срочен трудов договор, които към момента на назначаването по проекта ще бъдат безработни;
      - мотивация за извършване на социална работа;
      - комуникация при осъществяване на обслужващи дейности;
      - отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност;
      - оказване на помощ за преодоляване на трудности. 

Необходими документи, които следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник
За длъжността "Сътрудник, социални дейности":

 •  заявление за кандидатстване по образец >>;
 •  документ за самоличност (копие);
 • автобиография;
 • свидетелство за съдимост;
 • диплома за завършено образование (копие);
 • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда за безработните лица;<!--[endif]-->
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично;

      За длъжността "Домашен санитар":

 • заявление за кандидатстване по образец >>;
 • документ за самоличност (копие);
 • автобиография;
 • свидетелство за съдимост;
 • служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда за безработните лица;
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично; 

Начин на провеждане на конкурсите - на два етапа:

Първи етап - по документи - разглеждане на постъпилите документи и допускане до втори етап на конкурса;
Втори етап - събеседване с допуснатите кандидати.

Място и срок на подаване на документите: Документи за участие в двата конкурса следва да се подават от 14 февруари до 15 март 2013 г. включително в Общинска администрация Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, Технически сътрудник по проект "Независим живот и грижа в дома". Документите по образец са публикувани на интернет страницата на Община Ценово За допълнителна информация - 08122/20-20. Техническият сътрудник по проекта следва да запознае кандидатите с длъжностните характеристики на конкурсните длъжности.

Решението на конкурсната комисия относно допуснатите до втори етап на конкурса кандидати се обявява на интернет страницата на Община Ценово и на информационното табло на Общинска администрация - Ценово на 18.03.2013 г.          

Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 28.03.2013 г. от 09,00 часа в сградата на общинска администрация - Ценово.

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Ценово и информационното табло на сградата на Общинска администрация - Ценово.

Допълнителни условия: на спечелилите кандидати ще бъде предложен трудов договор за срок от една година, считано от 01.05.2013 година. 

д-р Петър Петров

Кмет на Община Ценово