24.09.2013

ОБЯВА
На 20.09.2013 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала - стая 302, ет. 3 в сградата на Община Ценово на основание Заповед № РД-11-076 от 12.08.2013 г на Кмета на Община Ценово се проведе Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена Републиканска транспортна схема за автобусна линия Свищов – Новград от квотата на Община Ценово.
Поради факта, че няма допуснати кандидати до участие, съгласно т.12 от Заповед № РД-11-076/12.08.2013 г. на Кмета на Община Ценово, конкурсът за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена Републиканска транспортна схема за автобусна линия Свищов – Новград от квотата на Община Ценово, ще се проведе на 07.10.2013 г. (втора дата), от 10.00 ч. в Заседателна зала, стая 302, ет. 3 в сградата на Община Ценово. Крайният срок за приемане на предложенията за участие, комплектовани с изискуемите документите е до 17.00 ч. на 04.10.2013 г. (петък) в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66.