14.08.2013

ОБЯВА

 Община Ценово, Област Русе, ул. „Цар Освободител” № 66, на основание чл. 20 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Решение № 218 на Общински съвет с. Ценово, прието с Протокол № 28/26.06.2013 г. и Решение № 230  на Общински съвет с. Ценово, прието с Протокол № 29/24.07.2013 г. и Заповед № РД-11-076/12.08.2013 г. на Кмета на Община Ценово,
открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

Цялата Обява >>  

Заповед № РД-11- 076 >>