06.04.2020

 

На 01.04.2020 г. кметът на Община Ценово – Д-р Петър Петров подписа споразумение за партньорство и включване на община Ценово в Програма ROMACT. 

Програма ROMAKT е съвместна програма на Европейската комисия и Съветът на Европа и се изпълнява в България от 2013 г. Програмата предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им чрез открит диалог между страните.

Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Тя също така им съдейства при подаването на качествени проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове.

В съответствие с ангажиментите, поети от Община Ценово с подписването на  споразумението за изпълнението на програма „РОМАКТ“, на местно ниво предстои създаване на работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите, както и създаване на МАГ – Местна активна група, включваща представители на ромското население в общината. 

Повече информация за Програма РОМАКТ може да намерите на http://coe-romact.org