На основание Заповед 282 от 26.06.2012 на кмета на Община Ценово и  чл.99а от Закона за движението по пътищата, общината предлага възможност за издаване Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по стандартизиран модел на Общността, за лица с увреждания с постоянен/настоящ адрес в Община Ценово. 
Заявлението по образец за издаване на картите ще се приемат във Фронт офиса  (гишето за информация и обслужване на граждани ) на Община Ценово. 
Заявлението трябва да бъде придружено от следните документи: 
1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи); 
2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи); 
3. Актуална цветна снимка; 
4. Копие от свидетелството за регистрация на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документи); 
5. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания. 
За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител). 
Срокът за издаване на картите е 14-дневен от датата на подаване на заявлението. Такса не се заплаща. Образец на заявление се получава от Фронт офиса  (гишето за информация и обслужване на граждани ) при Община Ценово или същото може да бъде изтеглено от сайта на общината, тук >>
Картите за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издават за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. 
Новите карти важат за безплатно паркиране в паркинги и „Синя зона“ не само в цялата страна, а и на територията на целия Европейски съюз. Те обаче се признават, само ако правоимащото лице е в превозното средство. 
Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии: 
1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/. 
2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК. 
3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК. 
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК. 
5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК и НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.“
Тук може да изтетлите заявление за издаване на карта за безплатно паркиране >>