Изх.№ 918
07.06.2024 г.
  О Б Я В Л Е Н И Е
Общинска администрация при Община Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), с възложител Община Ценово, в обхват на УПИ І в кв. 83 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово във връзка с чл. 150, ал. 1 от ЗУТ с части:
1.Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) за УПИ І _“За районна болница“ в кв. 83 с. Новград, община Ценово с цел:
            - променя се отреждането на имота, като се изменя от „За районна болница“ и става „за градски парк“  при устройствена зона от типа – Оз – зона за градски скверове, паркове и градини (съгласно действащия общ устройствен план на Община Ценово). Конфигурацията  на имота се запазва, изменя се само отреждането.
            Устройствените параметри са съобразени, съгласно влезлия в сила ОУПО Ценово.
            Площта на УПИ І кв. 83 е 14 769 кв. м.
            2. Инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на парк в УПИ І кв. 83 в с. Новград, община Ценово“ предвижда се изграждане на паркова среда с подходяща алейна мрежа,  нова детска площадка,  фонтан – готово изделие, места за сядане с открита сцена – тип „Амфитеатър“ и засаждане на нова паркова растителност.
Проектът за КПИИ може да бъде разгледан в отдел ТСУ, стая № 304 на Община Ценово.
Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
Изменение план за регулация (ИПР) 
План за Застрояване (ПЗ)