ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Според т. 5 на чл. 62 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:  „Общинският съветник има  право да получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на комисиите, на които е член  в размер на 60% от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”.
Съгласно последното изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, публикувано в ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г., чл. 34, ал. 2 се изменя така: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”. Във връзка с това следва да се промени  и размерът на  посоченото възнаграждение.