ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С. ЦЕНОВО
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров – Кмет на Община Ценово, област Русе 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, приета с Решение № 30 по Протокол № 7/31.01.2008 година.  

 

          Уважаеми дами и господа общински съветници,

Община Ценово ще кандидатства по схема "Помощ в дома", бюджетна линия BG051PO001-5.1.04, Приоритетна ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 -
2013 г., като за целта се разкрие Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Ценово. Съгласно изискванията на раздел ІІІ за Допустимост на проектните предложения към момента на кандидатстване към комплекта документи трябва да се представи Наредба /тарифа/, инструкция или друг документ на общината, указващ размера на таксите и начина на събирането им. Договарящ орган при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема е Агенцията за социално подпомагане. Изготвените проектни предложения от общините се представят в АСП в срок до 29.06.2012 г.

Икономическата обосновка на предлаганата такса е следната:

Според изискванията на проекта за предоставяните почасови услуги потребителите заплащат такси, определени от съответната община по реда на Закона за местните данъци и такси.
Потребителите на услугата по проекта „Помощ в дома” са хора с увреждания, уязвими групи, които имат ниски доходи. Реалните разходи за обслужването на тези потребители са средно по 2,
00 лв./час за заплати и осигуровки на наетите по проекта лица, която сума по никакъв начин не е във финансовите възможности  на потребителите на услугата. Предлаганият размер на таксата е съобразен с доходите на потребителите и е в рамките на техните възможности за плащане. Събираните такси са приходи по проекта и ще се приспадат от сумите за съответното междинно или балансово плащане.

С промяната в наредбата се определя размера на таксите за социалните услуги "Личен асистент", „Домашен помощник” и „Социален асистент”, предоставяни от Община Ценово, лицата, които заплащат такси, и редът на събирането им.

цялото предложение >>