Изх. № 1374
29.08.2022г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-127/29.08.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ и ИПР на УПИ І – стадион в кв. 81 с. Новград, общ. Ценово,

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Заповед  
ПУП-ПЗ  
ПУП-ИПР