Изх. № 1920
22.11.2022г.
  
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
           ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-184/21.11.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІV-79 и УПИ І-82 и (ИПУР) Изменение план на улична регулация за УПИ ІV-79 в кв. 19 по плана на с. Пиперково, обл. Русе.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
  ОБЩИНА ЦЕНОВО
Заповед  184  
ПУП-ИПР и ИПУР