Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

 

30.09.2022
ПРЕДВИЖДАМ  при подадени заявления на избиратели болни от COVID-19 или контактни поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г
ЗАПОВЕД № 279 от 29.09.2022  

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 
за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022

 

21.09.2022
Подвижна секционна избирателна комисия
Съгласно Решение № 68-НС от 19.09.2022 г. на РИК град Русе и Заповед № РД-11-114/10.08.2022 г. на кмета на Община Ценово  е сформирана Подвижна секционна избирателна комисия  -  №193700011 за гласуване на избиратели с трайни увреждания .

 

30.08.2022

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г . Централната избирателна комисия изработи видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видео клиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“:  https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign

 

Линк  и към симулатора на машинно гласуване, който също е публикуван на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

 

29.08.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Във връзка с произвеждане на избори за  Народно събрание на 02 октомври 2022 г., Общинска администрация – Ценово уведомява: 

    - Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 22 август 2022 г.
    - Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 17 септември 2022 г.
    - Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец  по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 17 септември 2022 г.
    - Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 17 септември 2022 г.
    - На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 21 септември 2022 г.
    - Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 24 септември 2022 г.
    - Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 26 септември 2022 г.

 

18.08.2022
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 
за произвеждане на Избори за Народно събрание 2 октомври 2022

 

17.08.2022
Изх.1323/17.08.2022 г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
 ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“
ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ПАРТИЯ  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“
ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 

П О К А Н А

         Относно: провеждане на Консултации за определяне съставите на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ  КОМИСИИ на територията на Община Ценово за провеждане на изборите за Народни представители  на 02 октомври 2022 г.

      УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

          На 22 август 2022 г. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ценово, находяща се на трети етаж на административната сграда, ул. „Цар Освободител“ №66, с. Ценово ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/  за произвеждане на избори за Народни представители  на 02.10.2022 г. 

         На основание  Решение №1281-НС от 16 август 2022 г. на Централната избирателна комисия и чл. 91 от Изборния кодекс (ИК), каня представителите на  парламентарно представените  партии и коалиции от 47-то Народно събрание.

            В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

            Във връзка с назначаване на СИК при провеждане на консултациите, участващите партии и коалиции е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

За проведените консултации се съставя протокол.         

        Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – град Русе  

С уважение,
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ /п/
Кмет на Община Ценово

 

17.08.2022
- Заповед за обявяване на местата на избирателни списъци по населени места.  

 

10.08.2022

- Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Ценово.

- Обхват на избирателните секции по адреси.