Правилници

 
П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО,  ОБЛАСТ РУСЕ
Приет с Решение №190 по протокол №27/ 29.03.2017г.  
 
 
 
 
П Р А В И Л Н И К 
  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, 
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 
ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ 
  
     Мандат 2015 – 2019 г.