Наредби на ОС

Наредба № 1 За поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово  
Наредба № 2 За общинската собственост на Община Ценово
Наредба № 3 За определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги предоставяни от Община Ценово         
Наредба № 4 За устройството и управлението на гробищните паркове(гробищата) и обредните зали в тях на територията на община Ценово     

Наредба № 5 За управление на отпадъците на територията на Община Ценово
Наредба № 6 За опазване на полските имоти и селскостопанското имущество 
Наредба № 7 За реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества 
Наредба № 8 За реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Ценово
Наредба № 9 За символите, почетните знаци и звания на община Ценово
Наредба № 10 За  водене на регистър на детските градини на територията на Община Ценово 
Наредба № 11 За пожарна безопастност и реда за пожарообезопасяване на обектите в експолатация на територията на Община Ценово 
Наредба № 12 за управление на общинските горски територии в община Ценово, област Русе 
Наредба №13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225 a, ал. 3 от Закона за устройство на територията      
Наредба № 14 За  условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в детски градини в Община Ценово 
Наредба №16 За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ценово
Наредба № 17 за управление на общинските пътища     
Наредба № 18 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово
Наредба № 19 За местните данъци    
Наредба № 20 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ценово ( по чл.196, ал. 5 на закона за устройство на територията - ЗУТ) - Naredba_20.pdf