Програми  

 

06.10.2017

ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМИ И МЕРКИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОТ 09.10.2017. СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА УС ОТ 02.10.2017. 

УКАЗАНИЯ - DE MINIMIS  
УКАЗАНИЯ – ДОП.ФИН.РЕСУРС  

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017. 
Приета с Решение № 194 по Протокол № 28/26.04.2017 г.

цялата програма 

 

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 
Приета с Решение № 201 по Протокол № 28/26.04.2017 г.

Краткосрочна програма 

Дългосрочна програма

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2017 ГОДИНА 

Целият план pdf 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 
ЗА ПЕРИОДА  01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

Приета с Решение №162 по Протокол №25/25.01.2017г.
Доп. с Решение №233 по Протокол №33/30.08.2017г.
Доп. с Решение №256 по Протокол №38/29.11.2017г.

Цялата програма PDF

 

  

ПРОГРАМА
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА 
В ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2015 г.

Приета с Решение № 111 по Протокол № 15 от 25.07.2012 г.

Цялата програма DOC

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 
Приета с Решение № 44 по Протокол № 8/07.03.2012 г.

Цялата програма DOC

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА 2017 ГОДИНА 

Цялата програма DOC