Обществено обсъждане на проекти за решения

 

10.11.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

от д-р Петър Георгиев Петров 

Кмет на Община Ценово, област Русе 

  Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

цялото предложение >> 

 

18.12.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г.  

Цялото предложение >>   
Проект на Стратегията >>   

 

 

 

13.09.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

 

цялото предложение >> 

 

11.09.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  т. 1.4 отдаване под наем на помещения  

цялото предложение >>   

 

11.09.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г., и съгласие за продажба на имот общинска частна собственост. 

цялото предложение >>  

 
 
 
17.08.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
   ОТНОСНО: Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отпадъците на Община Ценово
 

 

12.07.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост

 

цялото предложение >>   

 

11.07.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Допълване т. 1.1.1 отдаване под наем за срок 1 /една/ година на пасища и мери от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

цялото предложение >>   

 

  ОТНОСНО: Допълване на т. 1.3 Отдаване под наем на свободни /незастроени/ дворни места общинска собственост, които да се използват за земеделско производство от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

цялото предложение >>   

 

  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост 

цялото предложение >>   

 

14.05.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

цялото предложение >>   

 

11.05.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с т. 1.5 наемане на имоти от физически и юридически лица за нуждите на общината. 

цялото предложение >>   

  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  т. 1.4 отдаване под наем на помещения

цялото предложение >>   

  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост 

цялото предложение >>   

 

28.01.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Галина Цветанова Георгиева
Председател на Общински съвет - Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ, Мандат 2015 – 2019 г., приет с Решение №5 по протокол №3/25.11.2015 на Общински съвет - Ценово. 
цялото предложение >>   
Проект на Правилника >>   

 

10.01.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018 г.

 

 

29.12.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на наредба за изменение на Наредба  № 2 за общинската собственост на Община Ценово и изменение на Наредба  № 20 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на стоежи или части от тях на територията на Община Ценово.

Цялото предложение >>  
Протест от Окръжна Прокуратура >>   

 

 

30.11.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка и определяне размера на "Такса за битови отпадъци" за 2018 година. 

Цялото предложение >>   
Доклад на план-сметка за битовите отпадъци за 2018г. >>   
План-сметка за битовите отпадъци за 2018г. >>   

 

21.11.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба № 19 за месните данъци и изменение на Наредба  № 3 за месните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово.

Цялото предложение и проект на Наредба №19 >>  

Финансов Анализ >>  

 

Сравнителни таблици >>   

 

01.11.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Обявяване на обект „Изграждане на трупосъбирателна яма за обезвреждане на странични животински продукти по реда на Наредба №22/10.02.2006г.” за обект от първостепенно значение и допълване на нова точка в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2017г. като общински обект от първостепенно значение.
цялото предложение >>   

 

25.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 19 за месните данъци и изменение на Наредба № 3 за месните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово.
цялото предложение >>   
Проект на Наредба №19 >>   

 

20.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2018 г.

цялото предложение >>   
приложение ГП 2018 >>  

 

13.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 17 за управление на общинските пътища. 

цялото предложение >>   
предложение от Окръжна прокуратура >>   

 

08.09.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ценово.

цялото предложение >>   
Проект на Наредбата >>   

 

28.08.2017

П О К А Н А
за
публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016г."
на Община Ценово 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общинския съвет – Ценово Галина Георгиева организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. на община Ценово /отчет за капиталови разходи на община Ценово към 31.12.2016 г., отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ценово към 31.12.2016 г.,  и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016г./

Госпожа Галина Георгиева отправя покана към жителите на община Ценово, представителите на бизнеса, средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствени организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 08.09.2017 г. / петък/ от 10:00ч. в заседателната зала на Общинския съвет Ценово 

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в Общински съвет Ценово, ул. „Цар Освободител" № 66, ет. 3 или на интернет страницата на общината – www.tsenovo.eu

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да отправите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina_cenovo@abv.bg

Приложение: 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2016 година. 

Виж цялата Докладна записка>>  

 

 

07.08.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: 

Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

 

цялото предложение >> 

 

28.07.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 19 за местните данъци и изменение на Наредба  № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово.

цялото предложение >>   
Проект на Наредба №19 >>   

 

23.06.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба  № 2 за общинската собственост

цялото предложение >>   

Проект на Наредба №2 >>    

 

16.06.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   Относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. с т. 2.4 продажба на имоти общинска частна собственост 

 

24.04.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обменът на животновъдна дейност в парцели в жилищните зони на Община Ценово.

цялото предложение >>  

Проект на Наредбата >>  

 

 

19.04.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

цялото предложение >>  

 

 

27.03.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за местните данъци. такси и цени на услуги. извършвани от общинска администрация в Община Ценово.
 

 

16.02.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

 ОТНОСНО: приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 18 За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово.  

цялото предложение >> 

 

 

13.02.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 14 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Ценово.  

цялото предложение >>  

 

приложение >>  

 

17.01.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово.

цялото предложение >> 

 

06.01.2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: 
приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.

цялото предложение >> 

 

 

06.12.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за допълнение на Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

цялото предложение >>  

 

 

05.10.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
ОТНОСНО: наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Ценово  

 

28.09.2016

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ценово

Публикувана на: 28.09.2016 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 28.09.2016 г. за предложения и становища по настоящото предложение за Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Ценово.

Предложения могат да бъдат депозирани в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66, ет. 1 или
на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg

Цялото предложение
Проект на наредба
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

 

01.09.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

            ОТНОСНО: приемане на "Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г."

цялото предложение >>  

Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г - проект >>  

становище за актуализация на раздел "Лечебни растения">>  

раздел "Лечебни растения"към ОПООС >>  

 

01.09.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

    ОТНОСНО: приемане на  "Програма за управление отпадъците на Община Ценово за периода 2016-2020г."

цялото предложение >>  

Програма за управление отпадъците на Община Ценово за периода 2016-2020г - проект >>  

решение за преценяване - екологична оценка >>  

 

23.08.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

 

            ОТНОСНО: допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. на параграф 7. Добив на дървесина с точка 7.2 Добив на дървесина за собствени нужди в размер на 110м³ /пространствени/ дърва за огрев за нуждите на Община Ценово от общинския горски фонд   

цялото предложение >>  

 

17.08.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с  имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. параграф 7. Добив на дървесина с т. 7.1 Добив на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен

цялото предложение >>   

 

17.08.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение на и допълнение на Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

цялото предложение >>    

 

13.07.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане  на  нова  Наредба  за  реда и  условията  за  поставяне  и  премахване  на преместваеми обекти на територията на община Ценово. 

цялото предложение >>  

 

01.07.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. параграф 6 – придобиване на имоти чрез сделки точка 6.1 – придобиване на имоти чрез закупуване. Определяне на покупната цена на ¾ ид. ч. от сграда представляваща масивна двуетажна сграда със стоманобетонна конструкция – за търговия, цялата със застроена площ от 403 м² намираща се в УПИ II-420 кв. 32 по регулационния план с. Долна Студена.   

цялото предложение >>   

 

 

05.04.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  т. 1.3 Отдаване под наем на помещения 

цялото предложение >>   

 

 

02.03.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Наредба допълване на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово

цялото предложение >>   PDF 

 
 
12.02.2016
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. с  параграф 7 – Добив на дървесина 
 
 
 

 

 11.01.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. с т. 1.1.1 Отдаване под наем на пасища и мери общинска собственост.

цялото предложение >> PDF 

 

 

07.01.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г.  

цялото предложение >>   

Годишна програма 2016 - проект >>    

 
 

28.12.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
   Относно: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2015 г. – 2019 г.  

 

 

 

08.12.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за местните данъци. такси и цени на услуги. извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

цялото предложение >>  

 

11.11.2015
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Относно: предложение за приемане на
П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ
цялото предложение >>   PDF 


09.10.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. на параграф 7  Ползване на дървесина с точка 7.3 Добив на дървесина за собствени нужди в размер на 230м³ /пространствени/ дърва за огрев за нуждите на Община Ценово от общинския горски фонд   

цялото предложение >>   

 

04.09.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. с т. 4.1 Учредявяне право на ползване в гори в земеделски земи общинска частна собственост за настаняване на пчелини 

 

 

 

02.09.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО:  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. като създава нова т. 8. Безвъзмездно предоставяне за управление на имоти общинска собственост на юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури 
цялото предложение >>  

 

02.09.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. с т. 2.3 продажба на имоти и общинска частна собственост 
цялото предложение >>   

 

24.08.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово
цялото предложение >>   

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово.
цялото предложение >>   

 

09.07.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
          Относно:  допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. с раздел 8 – придобиване на имоти и точка 8.1 – придобиване на имоти чрез закупуване. Определяне на покупната цена на незастроен поземлен имот УПИ IV–176, кв. 61 в с. Караманово, обл. Русе, ул. „Асен Илиев”, с площ 1040м² 

 

11.06.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: допълване на параграф 7 – Ползване на дървесина от годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. с точка 7.2– Добив на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен   

 

цялото предложение >>   

 

02.06.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово. 

цялото предложение >>    

 

 

06.04.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

        Относно: Приемане на Наредба за  принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ценово

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225 a, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 06.04.2015 г. за предложения и становища по  настоящото предложение за Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Ценово.

Докладната записка с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Ценово - Центъра за административно-информационно обслужване, ул. „Цар Освободител” 66 или на 

е-mail: obshtina_cenovo@abv.bg

проект за наредба по чл.225а, ал3 от ЗУТ >>  

 

11.03.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

          Относно: допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г. с параграф 7 – Ползване на дървесина и точка 7.1 – Добив на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен   

цялото предложение >>   

 
 
04.03.2015
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
          Относно: актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г.
 
 
13.01.2015
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г.  
 
 
28.11.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: Приемане на наредба за изменение на наредба № 3 за месните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинска администрация в Община Ценово
 
 
05.11.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., която включва отмяна на т. 2.4 Продажба на поземлени имоти извън регулация и добавяне на свободните имоти останали след отмяната на т. 2.4 към т. 1.2 Отдаване под наем и аренда на трайни насаждения. 

 

20.10.2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

            Относно: допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. с параграф 6 – добив на дървесина и точка 6.1 – добив на дървесина за собствени нужди в размер на 300м³ /пространствени/ дърва за огрев за нуждите на Община Ценово от общинския горски фонд.
цялото предложение >>   PDF 

  

15.08.2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

            ОТНОСНО:  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. като създава нова т. 5. Безвъзмездно предоставяне за управление на имоти общинска собственост на юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури   

цялото предложение >>   PDF

 

9.06.2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 
цялото предложение >>   PDF

 

01.04.2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: Определяне на пасища и мери от Общински поземлен фонд, за индивидуално ползване. Приемане на Годишен план за паша за 2014 година на Община Ценово.
 
 
01.04.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: Приемане на наредба за изменение на наредба № 3 за месните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинска администрация в Община Ценово, приета с решение № 30 по протокол № 7 / 31.01.2008 година /изменена с Решение № 371, взето на заседание на ОбС Ценово с протокол № 64 / 25.06.2010 г./
  
 
01.04.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: допълване на т. 2.4 продажба на поземлени имоти извън регулация от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.
 
 
 
31.03.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово,  приета с Решение № 246 по Протокол № 43/24.06.2009 година. 
 
 
31.03.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2013 година 
цялото предложение >>   PDF   -   Dokl_otchet_31.12.2013.pdf
 
 
 
10.03.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: приемане на Наредба за изменение на  Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

 

22.01.2014

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Данчо Костадинов Монков - Председател
на Общински съвет – Ценово, област Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

цялото предложение >>  

 
 
 
02.01.2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: приемане на годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.  
 
 
20.12.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за местните данъци, такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.
 
 
 
03.12.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: приемане на наредба 
"За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово "
 
 
19.11.2013 
На 27.11.2013 г. /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общински Съвет - Ценово Ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2014 г.
 
 
6.11.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. с т.1.4 отдаване под наем на дворни места. Определяне на началната тръжна цена за отдаване под наем на дворно место за поставяне на клетка на мобилен оператор. 
 
 
04.11.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно:допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в т. 1.2 отдаване под наем или аренда на трайни насаждения.  

 

 

16.09.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно: приемане на Наредба за изменение на  Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

цялото предложение >> 

 

 

08.08.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в частта отнасяща се до параграф I. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост, които са конкретизирани в Таблица №1.   

цялото предложение >>  

 

 

 

07.08.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. с параграф 9 – добив на дървесина и точка 9.1 – добив на дървесина за собствени нужди. Добавяне към т. 9.1 - добив на 200м³ /пространствени/ дърва за огрев за нуждите на Община Ценово, от землище Ценово, местност „Лозята”, имот № 000737, отдел 146 б. 

цялото предложение >>  

 
 
 
 
18.07.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  т. 1.3 отдаване под наем на помещения – отдаване под наем на  помещения , които се намират, в  сграда на кметство Пиперково, общинска частна собственост с АЧОС № 2450/27.03.2013 г.   
 
 
11.07.2013
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. с т. 2.4 продажба на сгради общинска частна собственост и т. 2.4.1 продажба на сграда с площ 382 кв. м. представляваща едноетажна полумасивна, с начин на трайно ползване-ОВЦЕФЕРМА , общинска частна собственост с АКТ № 2478/03.07.2013 г. за поправка на АКТ за частна общинска собственост № 88/27.06.2001 г. построена в поземлен имот № 045005 землище с. Ценово,  собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ.  

 

 цялото предложение >>

 

10.07.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални  помощи на граждани от община Ценово, област Русе.
 

 

 

28.06.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Петър Георгиев Петров

Кмет на Община Ценово, област Русе

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност в парцели в жилищните зони на Община Ценово

 

12.06.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в т. 8 Продажба на вещи общинска собственост – покривна метална конструкция „Мархи”, спортна зала, която се намира  в с. Ценово, ул. „Цар Освободител”, кв. 13, УПИ ІІІ 

цялото предложение >>

 

12.06.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в т. 2.5. Продажба на имот  общинска собственост, представляваща 600/2800 идеални части, придаващи се по регулация към УПИ ІІІ – 219 в кв.45, целия с площ 2800 кв.м. по регулационния план на с. Новград  

цялото предложение >>

 

08.05.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе 

Относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. с т. 2.1.1 Продажба на имоти , одържавени на основание чл. 20 от Наредба за събиране на държавните вземания, актувани като общински , в изпълнение на разпоредбите § 42 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост

цялото предложение >>

 

 

04.04.2013 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно:.допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  т. 1.1 отдаване под наем или аренда на земеделска земя – на ПИ №020001, зелище Джулюница, местност „Балар баир”, площ от 117.831 дка , НТП нива, категория VІІ, общинска частна собственост ; 1.2 отдаване под наем или аренда на трайни насаждения -  на ПИ №024001, землище Ценово, местност „Кайнака”, площ 70.786 дка, НТП овощна градина, категория ІV, общинска частна собственост .

 цялото предложение >>

 

03.04.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно:.допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.  т. 1.3 отдаване под наем на помещения – отдаване под наем на офис помещение от 15 м², което се намира, в административната сграда на кметство Новград, общинска публична собственост с АПОС 170/19.11.2001г. ; отдаване под наем на 2 броя помещения с обща площ от 45 м² , които се намират, в масивна едноетажна сграда на кметство с. Пиперково, общинска частна собственост с АЧОС 956/14.09.2003 г.  

цялото предложение >>

 

 

25.02.2013

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, приета с Решение № 30 по Протокол № 7/31.01.2008 година. 

цялото съдържание>>

 

 

20.02.2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

Относно:.допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. с т. 1.1.1 отдаване под наем на пасища и мери собственост на Община Ценово

цялото съдържание >>

 

09.01.2013

 

Проект за приемане на
ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
 

 

 

04.01.2013

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Данчо Костадинов Монков – Председател на Общински съвет – Ценово, област Русе 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

            Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Според ал. 5 на чл. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Общинския съвет получава трудово възнаграждение  в размер на четири минимални работни заплати за страната.
Съгласно последното изменение на чл. 34, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, публикувано в ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г., от 01.07.2012 г. влезе в сила  промяна в заплащането на Председателя на Общинския съвет, което не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Общината. Във връзка с това следва чл.12, ал. 5  да се промени.

Предвид гореизложеното предлагам  Общински съвет  Ценово да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

На основание  чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет  Ценово 

Р Е Ш И :

1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
            § 1. Алинея 5 на чл. 12 придобива следния вид: „Председателят на Общинския съвет получава трудово възнаграждение в размер на 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Общината с пълно работно време и ползва платен годишен отпуск съгласно Кодекса на труда”.
Изменението на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  влиза в сила от 01.01.2013 година. 

С уважение,

ДАНЧО МОНКОВ
Председател на Общински съвет - Ценово

 

 

 

 

12.11.2012

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе  

Относно:.приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,

Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово не разглежда  неизползваемите и изоставени земи общинска собственост, с което общината се лишава от приходи, които и са необходими. В тази област е необходимо Община Ценово да прояви по-голяма гъвкавост, като предложат по-атрактивни условия и цени.

Община Ценово трябва да избягва правенето на високи разходите по обявяването на различните видове тръжни и конкурсни процедури, тъй като в настоящия век на електронизация на съобщенията това може да става чрез интернет страницата на общината.

Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на уважавания Общински съвет, следния проект за

РЕЩЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 , ал. 4 от Закона за общинската собственост чл. 79, от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал 3   от Закона за нормативните актове, чл. 3, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Ценово

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №2 за общинската собственост на община Ценово както следва: 

§1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл. 16 , ал. 1 и ал. 2 се допълва  с т. 3 посочените в таблицата текстове  

 

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1 дка. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Вид на обекта

Базисна наемна цена

лв./дка

1

Отдаване под наем или аренда на земеделски земи с НТП-нива

30.00

2.

Отдаване под аренда на земеделски земи с НТП-трайни насаждения

40.00

3.

Отдаване под аренда на изоставени или неизползвани земи за създаване на трайни насаждения

20.00

 

§2. Променя чл. 67 ал. 1, както следва: Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявления за участие се публикуват на  интернет страницата и се разгласяват по друг подходящ начин най – малко 14 календарни дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.      

§3. Добавя към чл. 29 нова ал. 4 , която гласи: При отдаване под аренда на изоставени или неизползвани земеделски земи за създаване на трайни насаждения, заплатената арендна вноска през първата година е гаранционна и се счита за предплатена за четвъртата година от договора, а втората и третата години са гратисен период , за който арендаторът не дължи плащания 

д-р Петър Петров
    Кмет на Община Ценово

 

 

 

05.07.2012
Проект за Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци , такси и цените на услуги, извършвани от общинската администрация  
§1. ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНАТА 
В чл. 113, т.20 се променя текста и той придобива следния вид: 

Вид услуга

Цена

20.

Услуга с автостълба

Транспорт до мястото на услугата

50.00лв./час

1.00лв./км.

 

05.07.2012
Проект за Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на община Ценово
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЧЛ. 16 
§1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл. 16 , т. 1 и т. 2 се допълва с посочените в таблицата текстове, като се отменят останалите точки, касаещи годишната наемна цена на земеделската земя и придобива следния вид:   

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1 дка. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Вид на обекта

Базисна наемна цена

лв./дка

1

Отдаване под наем или аренда на земеделски земи с НТП-нива

30.00

2.

Отдаване под аренда на земеделски земи с НТП-трайни насаждения

40.00

 

05.07.2012
Н а р е д б а № …… за управление на общинските горски територии в Община Ценово, област Русе
целият текст>>

 

05.07.2012
Таблица за размера на глобите  по  Н а р е д б а № 1
целият текст >>

 

02.07.2012
ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Според т. 5 на чл. 62 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:  „Общинският съветник има  право да получава месечно възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на комисиите, на които е член  в размер на 60% от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”.
Съгласно последното изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, публикувано в ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г., чл. 34, ал. 2 се изменя така: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”. Във връзка с това следва да се промени  и размерът на  посоченото възнаграждение.

 

19.06.2012
Мотиви ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности”

Всяка българска община притежава своя собственост. Управлението на общинската собственост в Република България се извършва съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/. Той урежда обществените отношения по придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост.
Недвижимата собственост на община Ценово, като община в селски район се състои в основната си част от имоти представляващи земеделска земя. Голяма част от тези земеделски земи са с начин на трайно ползване: гори, мери и пасища, които съгласно българското законодателство и своето естество са обявени за публична общинска собственост.
Изпълнението на решенията на общинския съвет свързани с управлението на общинската собственост е задължение и правомощие на кмета на общината и управляваната от него общинска администрация. Погледнато от друга страна управлението на общинската собственост представлява стопанска дейност и като такава следва тя да носи приходи на собственика.
Съгласно ЗОС общината може да извършва стопанска дейност чрез търговски дружества с общинска участие в капитала, чрез дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява самостоятелна стопанска дейност и чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.
По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет. То осъществява дейността си въз основа на правилник приет от общинския съвет. Правилникът определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Предприятието може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението, както и по предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от общината, определени от общинския бюджет.
Предвид важното значение на общинските гори, мери и пасища, възможността за развитие на туризма и оказване на комунални услуги е необходимо да бъде създаден общинско предприятие за тяхното управление - законосъобразно, целесъобразно, прозрачно и добро, което да бъде в състояние да реализира приходи за общината.
Финансирането на предприятието съгласно разпоредбата на чл. 52 ал. 1 на ЗОС е от общински бюджет. Източниците, които ще осигурят необходимите приходи за финансиране на неговата дейност са определени от българското законодателство и са посочени в предлагания Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие “Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности” с. Ценово. 

- Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинското предприятие >>
- Финансова план-сметка >>