30.04.2018

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ЕКСПЕРТИ ОБМЕНИХА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Петнадесет експерти от Окръжен съвет Гюргево участваха в Наставническа програма в Областна администрация Русе.

По време на Програмата представителите на Окръжния съвет се запознаха подробно с правата и задълженията на областния управител, неговите заместници, главния секретар, както и с общата и специализирана администрация. Административната структура в България се различава от тази в Румъния, което предизвика оживена дискусия между служителите от двете институции. 

Специално внимание беше обърнато на три проекта на Областна администрация Русе, реализирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ в предходни години. Детайлно бяха разгледани целите, дейностите, постигнатите резултати и как е била осигурена устойчивостта на всеки от тях, които най-общо са свързани с подобряване и повишаване на административния капацитет на експертите.

В Наставническата програма участваха и представители на община Ценово, които запознаха своите колеги от другия бряг на р. Дунав с общата структура на общинската администрация, а също и с правата и задълженията на кмета, заместник-кметовете и секретаря. От Ценово поставиха акцент върху свои реализирани проекти, финансирани посредством европейски фондове. Сред представените проекти от тяхна страна бяха такива за въвеждане на механизъм за наблюдение и контрол при реализацията на общинските политики чрез прилагане на стратегически планове и програми, както и за изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в общината.

В предпоследния ден от Програмата участниците имаха възможност да се запознаят директно с работата на своите колеги от отделните звена на Областна администрация Русе и община Ценово.

Програмата завърши с презентиране опита на община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“ в изпълнението на проекти по „меки“ и „твърди“ мерки, финансирани от Европейския съюз.

Всеки от участниците от българска и румънска страна получи сертификат за участие.

Събитието се проведе в периода 23.04 – 27.04. 2018 г.

Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България.

Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.