• Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години
  6.12.2012

  ОБЯВА

 • Заповед за пиротехническите средства
  4.12.2012

  З  А  П  О  В  Е  Д 

  № РД - 11 - 098
  с. Ценово, 03.12.2012 г.           

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години
  28.11.2012

   

  ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години
  16.10.2012

   

 • На 20.09.2012 г. община Ценово преведе по сметката на МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД - гр. Бяла субсидия
  26.09.2012
  На 20.09.2012 г. община Ценово преведе по сметката на МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД - гр. Бяла субсидия за осъществяване на болнична помощ в размер на 5000 лв. 
  Средствата са от предвидените в бюджета на общината за 2012 г., приет на 18.05.2012 г. с решение 78 от протокол №12 на Общински съвет - Ценово.
   
 • Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
  2.07.2012

  ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ценово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  Уважаеми дами и господа общински съветници,

 • Създаване на общинско предприятие „Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности”
  19.06.2012

  Мотиви 

  ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Поддържане на общински пасища и гори и комунални дейности”

 • Анкети за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в област Русе
  13.06.2012
  Във връзка са проведеното заседание на областния съвет за прозрачност и гражданско наблюдение проведено на 15.03.2012 г., се прие в месеците от юни до ноември на територията на област Русе да се извърши мониторинг на услугата "Поддържане на уличната мрежа"
  С оглед на взетото на заседанието решение, всяка  община определи 3 улиц
 • Предложение за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  13.06.2012

   ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
  С. ЦЕНОВО
    

 • Обява за спазване реда и начина на изхвърляне на битови отпадъци
  12.01.2012

  Уважаеми съграждани!

      На основание Наредба № 1 и Наредба № 5 на Общински съвет Ценово, всички жители на Общината са длъжни:

  1. Да изхвърлят битови отпадъци само в определените за целта контейнери.