• Обявление за одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел средно напрежение за фотоволтаична централа в с. Ценово
  12.04.2023

  Изх. № 827

 • СЪОБЩЕНИЕ относно Информационна среща на Областен Информационен Център-Русе
  7.04.2023

   07.04.2023

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София
  7.04.2023
  07.04.2023
   О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
   
  1.
 • О Б Я В А за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили
  7.04.2023

   07.04.2023

 • Съобщение за планов ремонт на железния път на ЖП прелез гара Бяла на 30.03.2023
  29.03.2023

  29.03.2023     

 • Обява за провеждане на конкурс в Националната гвардейска част
  28.03.2023

   28.03.2023

 • О Б Я В А за Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване
  24.03.2023

  24.03.2023

  О Б Я В А
  Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване
  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Джулюница

 • Съобщение за проект за Изменение на план регулация с. Белцов, общ. Ценово.
  24.03.2023
  Изх.№ 710
  23.03.2023 г.                                                                  
  ДО
  Евелина Димитрова Георгиева, носител на вещни права на ПИ 359
 • В административната сграда на Община Ценово е изложен проект за изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІ-286, Х-287, ІІІ-288 и І-285 в кв. 59 по плана на с. Караманово, обл. Русе.
  21.03.2023

  Изх.№ 691

  21.03.2023 г.

  ДО

  - Георги Владимиров Енчев

  - Илия Димитров Страхилов

  - Иван Борисов Илиев

  - Пенка Борисова Петрушева

  - Коста Троянов Костов

  - Цветанка Костова Троянова

 • Община Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП)
  17.03.2023
  17.03.2023 г.             
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал.