• Заповед № 362 от 05.10.2015 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване
  5.10.2015
 • Покана за провеждане на консултации
  5.10.2015

  05.10.2015

  Покана

 • Заповед РД-11 - 133 от 29.09.2015 година на Кмета на Община Ценово
  2.10.2015

  02.10.2015

  ОБЯВА

  Заповед РД-11 - 133  от 29.09.2015 година на Кмета на Община Ценово за определяне спечелил търг с явно наддаване за продажба  настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово            

 • Обява за търг с явно наддаване за продажба настояща дървесина
  17.09.2015
  17.09.2015
  ОБЯВА
  На основание Заповед РД-11 - 131  от 17.09.2015 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба  настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово          
 • Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  4.09.2015

   

   04.09.2015

 • Предложения на Кмета на Общината за допълване на годишната програма
  2.09.2015

  02.09.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  26.08.2015

  26.08.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 20.08.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване наем земя общинска собственост:

 • Предложение на кмета относно изменение и допълнение на Наредба 1 и Наредба 3
  24.08.2015

   

   

  24.08.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

 • Заповеди на директора на ОД Земеделие гр. Русе за определяне на комисии, които ще ръководят сключването на споразуменията
  10.08.2015

  10.08.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на директора на ОД Земеделие гр. Русе за определяне на комисии, които ще ръководят сключването на споразуменията между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи на територията на Община Ценово.

 • Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилия участник в проведения на 24.07.2015 г. публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/
  10.08.2015

  10.08.2015