• Съобщение за приемане на предложения относно Проекта за изменение на Наредба 3
  20.10.2022

  20.10.2022

  СЪОБЩЕНИЕ 
  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Обява обществен възпитател
  19.10.2022

  19.010.2022

  ОБЯВА 

  На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 11 - 165/19.10.2022 г. на Кмета на Община Ценово, МКБППМН - Община Ценово търси кандидат за обществен възпитател.

  Брой обществени възпитатели: 1

 • Обява за търг с явно натдаване - продажба на движими вещи
  14.10.2022

  14.10.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ЗА

  ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • ОБЯВА инвестиционно намерение фотоволтаична централа
  7.10.2022

  О Б Я В А

  От Община Ценово

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда /ДВ бр. 25/2003г./

  У В Е Д О М Я В А М Е:

 • Констативен протокол ТСУ по 210 от ЗУТ Ценово
  7.10.2022
   Днес 06.10.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год.
 • Заповеди спечелили тарг пасища наем една година
  6.10.2022

   06.10.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед за спечелен търг за дворно място Новград
  4.10.2022

  04.10.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Съобщение за План за застрояване 1618
  30.09.2022

  Изх. № 1618
  30.09.2022г. 

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

    Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Съобщение за План за застрояване 1617
  30.09.2022

  Изх. № 1617
  30.09.2022г. 

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

    Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед ТСУ ПУП ПП
  29.09.2022

   29.09.2022

  З А П О В Е Д 

  № РД-11- 139 

  с. Ценово, 29.09.2022 г.