• ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  25.02.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Предложение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  20.02.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Обявява се конкурс за длъжностите Сътрудник социални дейности и Домашен санитар
  12.02.2013

  ОБЩИНА ЦЕНОВО в качеството си на бенефициент по проект „Независим живот и грижа в дома”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5

 • Заповеди във връзка с промяна на плана за застрояване и регулация
  1.02.2013

  01.02.2013 

  Заповеди 008 и 009 от 01.02.213 г. на Кмета на Община Ценово във връзка с промяна на плана за застрояване и регулация на с. Ценово и с. Долна студена.

   

 • Заповед на кмета за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване
  4.01.2013

   Заповед на кмета за определяне на спечелил  публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи изоставени и неизползваеми земеделски земи за срок от двадесет и пет години за създаване на трайни насаждения

  цялата заповед >>

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години
  6.12.2012

  ОБЯВА

 • Заповед за пиротехническите средства
  4.12.2012

  З  А  П  О  В  Е  Д 

  № РД - 11 - 098
  с. Ценово, 03.12.2012 г.           

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години
  28.11.2012

   

  ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години
  16.10.2012

   

 • На 20.09.2012 г. община Ценово преведе по сметката на МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД - гр. Бяла субсидия
  26.09.2012
  На 20.09.2012 г. община Ценово преведе по сметката на МБАЛ "Юлия Вревска" ЕООД - гр. Бяла субсидия за осъществяване на болнична помощ в размер на 5000 лв. 
  Средствата са от предвидените в бюджета на общината за 2012 г., приет на 18.05.2012 г. с решение 78 от протокол №12 на Общински съвет - Ценово.