• Съобщение за отказ за изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/
  27.06.2022

  Изх. № 978
  27.06.2022г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Заповед поправка на техническа грешка
  27.06.2022

  22.06.2022

   ЗАПОВЕД 

   Заповед  № РД- 11/ 093 от 27.06.2022г. За поправка на очевидна фактическа грешка на Заповед № РД – 11/ 085 от 21.06.2022г. с. Ценово

  Заповед >>  

   
 • О Б Я В А за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв
  24.06.2022

  24.06.2022

  О Б Я В А

 • Заповед за учредяване правото на прокарване по ЗУТ
  22.06.2022

  22.06.2022

  ОБЯВЛЕНИЕ

 • Заповед спечелил търг за продажба на имот в Новград
  22.06.2022

  22.06.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед № РД – 11 – 086 от 21.06. 2022 година за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
  22.06.2022

  22.06.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед № РД – 11 – 085 от 21.06. 2022 за определяне спечелил публичен търг
  22.06.2022

  22.06.2022

  ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед за назначаване на комисия за право на прокарване по ЗУТ
  21.06.2022

  21.06.2022

  ЗАПОВЕД

  Със Заповед №РД-11/ 087 от 16.06.2022г., на кмета на Община Ценово се назначава Комисия по чл. 210 от ЗУТ, която да разглада постъпилото заявление и приложината документация и определи размера и изплащането на обезщетение за правото на прокарване по реда на чл. 210 ал.1 от ЗУТ.

 • Заповед спечелили търг с тайно натдаване за продажба на имот в Джюлюница
  21.06.2022

  21.06.2022

  ОБЯВА

 • Заповед за прекратяване на договор между Община Ценово и Атанаска Тончева
  17.06.2022

  16.06.2022

  ЗАПОВЕД

             Със Заповед №РД-11/083 от 15.06.2022г., на кмета на Община Ценово се прекратява едностранно договор за наем на пасища и мери, сключен между Община Ценово и наемателя Атанаска Великова Тончева.