• Заповед и указания за превенция от болестта Инфлуенца по птиците в Община Ценово
  10.12.2021
 • Заповеди за учредяване на право за ползване за срок от 10 години за устройване на пчелини
  8.12.2021
 • В Община Ценово е получено Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
  8.12.2021

   08.12.2021

  СЪОБЩЕНИЕ

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение - с. Новград
  29.11.2021

  29.11.2021

  СЪОБЩЕНИЕ

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение - с. Пиперково
  29.11.2021

  29.11.2021

  СЪОБЩЕНИЕ

 • В Община Ценово е получено Инвестиционно намерение - с. Долна Студена
  29.11.2021

  29.11.2021

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Покана-обявление за обществено обсъждане на ОПР
  25.11.2021

  25.11.2021

  ДО 

  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

  ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

  за обществено обсъждане на проекта за Последващата оценка (ПО) 

  на Общинския план за развитие на община Ценово за периода 2014 – 2020 г. 

 • Предложение на кмета относно одобряване на План-сметкаи определяне на "Такса битови отпадъци" 2022
  25.11.2021

  25.11.2021

 • Заповед за търг с тайно наддаване за продажба на имот в с. Кривина
  19.11.2021

  19.11.2021

  ОБЯВА

  1. На основание Заповед №РД–11–150 от 19.11.2021 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

 • Предложение на кмета за приемане на Наредба за изменение на Наредба №2
  10.11.2021

  10.11.2021

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  от д-р Петър Георгиев Петров 

  Кмет на Община Ценово, област Русе 

    Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.