• СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до втори етап кандидати
  18.03.2013

   

   

 • В Община Ценово е получена ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС
  12.03.2013
  СЪОБЩЕНИЕ
   
  Във връзка с получено писмо от ПИРИН ЕНЕРДЖИ ООД, относно процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Реконструкция на бент на ПС „Янтра” и изграждане на МВЕЦ „Долна Студена””, Ви
 • Изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация
  11.03.2013
  На 14.03.2013 г.
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  25.02.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Предложение за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  20.02.2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

 • Обявява се конкурс за длъжностите Сътрудник социални дейности и Домашен санитар
  12.02.2013

  ОБЩИНА ЦЕНОВО в качеството си на бенефициент по проект „Независим живот и грижа в дома”, със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051РО001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5

 • Заповеди във връзка с промяна на плана за застрояване и регулация
  1.02.2013

  01.02.2013 

  Заповеди 008 и 009 от 01.02.213 г. на Кмета на Община Ценово във връзка с промяна на плана за застрояване и регулация на с. Ценово и с. Долна студена.

   

 • Заповед на кмета за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване
  4.01.2013

   Заповед на кмета за определяне на спечелил  публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи изоставени и неизползваеми земеделски земи за срок от двадесет и пет години за създаване на трайни насаждения

  цялата заповед >>

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години
  6.12.2012

  ОБЯВА

 • Заповед за пиротехническите средства
  4.12.2012

  З  А  П  О  В  Е  Д 

  № РД - 11 - 098
  с. Ценово, 03.12.2012 г.