• Издадена е Заповед № РД-11-184/21.11.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план
  22.11.2022

  Изх.

 • Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Наредна 3
  22.11.2022

  22.11.2022

  СПРАВКА

  ОТНОСНО: постъпилите предложения  във връзка с проект на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

  В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.

 • Заповед за учредяване право на прокарване
  18.11.2022

  18.11.2022

  ОБЯВЛЕНИЕ

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване
  16.11.2022

   16.11.2022

 • Общината е предприела действия по процедиране на проект „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)
  14.11.2022

  Изх. № 1872
  14.11.2022г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  ОБЩИНА ЦЕНОВО

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Обява на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.
  14.11.2022

  14.11.2022

  ОБЯВА

              На основание Заповед РД-11 - 180  от 14.11.2022 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост.

 • Обява за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
  14.11.2022

   14.11.2022

 • Община Ценово обявява класирания кандидат за обществен възпитател към МКБППМН.
  14.11.2022

  14.11.2022

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява класирания кандидат за обществен възпитател към МКБППМН.

  Прочети повече »  

 • Обява за 1 вакантна длъжност за сержант и 5 вакантни длъжности за войници
  14.11.2022
  14.11.2022
  О Б Я В А
  за 1 (една) вакантна длъжност за сержант и 5 (пет) вакантни длъжности за войници, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),  във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски
  1. Със заповед № ОХ -1064/07.11.2022 г.
 • Предложение за изменение на Наредба 2
  14.11.2022

   14.11.2022