• Разпределение пасища 2023
  12.04.2023

  12.04.2023

  ОБЯВА

 • Обявление за одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел средно напрежение за фотоволтаична централа в с. Пиперково
  12.04.2023
  Изх. № 826
  12.04.2023г.
  О Б Я В Л Е Н И Е
  Община Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение №410, взето на заседание с Протокол № 60 от 29.03.2023г.
 • Обявление за одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел средно напрежение за фотоволтаична централа в с. Ценово
  12.04.2023

  Изх. № 827

 • СЪОБЩЕНИЕ относно Информационна среща на Областен Информационен Център-Русе
  7.04.2023

   07.04.2023

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София
  7.04.2023
  07.04.2023
   О Б Я В А
  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
   
  1.
 • О Б Я В А за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили
  7.04.2023

   07.04.2023

 • Съобщение за планов ремонт на железния път на ЖП прелез гара Бяла на 30.03.2023
  29.03.2023

  29.03.2023     

 • Обява за провеждане на конкурс в Националната гвардейска част
  28.03.2023

   28.03.2023

 • О Б Я В А за Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване
  24.03.2023

  24.03.2023

  О Б Я В А
  Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване
  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Джулюница

 • Съобщение за проект за Изменение на план регулация с. Белцов, общ. Ценово.
  24.03.2023
  Изх.№ 710
  23.03.2023 г.                                                                  
  ДО
  Евелина Димитрова Георгиева, носител на вещни права на ПИ 359