• Семинар на тема "Първа помощ", в рамките на проект "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове", e-MS код: ROBG-417
  10.05.2021
 • Семинар на тема "Реакции при бедствени ситуации", в рамките на проект "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове", e-MS код: ROBG-417
  10.05.2021
 • Публично обсъждане относно природните и предизвиканите от човека опасности и рискове
  29.04.2021

  29.04.2021

  Публично обсъждане относно природните и предизвиканите от човека опасности и рискове, както и мерките за тяхното предотвратяване, смекчаване и управление, в рамките на проект "Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове", e-MS код: ROBG-417

 • Със заповед на кмета се нареждат действия по продажбада на идеални части от УПИ в с. Караманово
  29.04.2021

  29.04.2021

 • Със заповед на кмета на Община Ценово се нареждат действия за премахването на бетоновите градински бордюри
  28.04.2021

  28.04.2021

  ЗАПОВЕД

 • Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване
  27.04.2021

  27.04.2021

  ОБЯВА

 • Със заповед на кмета се сключва договор за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на офис помещение
  23.04.2021

  23.04.2021

  ЗАПОВЕД

    Със Заповед №РД-11/151 от 19.04.2021г., на кмета на Община Ценово се сключва договор за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на офис помещение от 12 кв.м  –  собственост на Община Ценово.

 • Определя се спечелилия публичен търг с явно наддаване
  22.04.2021

  22.04.2021

  ОБЯВА

 • В Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  9.04.2021

  09.04.2021

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда II ет.
  6.04.2021
  О Б Я В А
   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА  
  СГРАДА  II ет. – с.