• Обявления на разрешенията за строеж през 2023
  12.05.2023
  12.05.2023
  Обявления на разрешенията за строеж през 2023
 • Обявления на разрешенията за строеж през 2022
  12.05.2023
  12.05.2023
  Обявления на разрешенията за строеж през 2022
   
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс на 27.06.2023г. и 28.06.2023г. във в. ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София
  11.05.2023

   11.05.2023

 • Със Заповед № РД – 11 – 068 от 09.05.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години
  9.05.2023
  09.05.2023
  ОБЯВА
             Със Заповед № РД – 11 – 068 от 09.05.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на:
  Обект I.
 • В сградата на Община Ценово е изложен проект за Изменение на план регулация на УПИ ІІІ-383 в кв. 37, с. Ценово
  25.04.2023
  Изх. № 868
  25.04.2023 г.
  ДО
  Цветан Георгиев Банев, носител на вещни права на УПИ ІІІ-383, кв. 37,
  с. Ценово, общ. Ценово
  Димитричка Георгиева Славова, носител на вещни права УПИ ІІІ-383, кв. 37,
 • Обявление ПУП ПП Ценово
  20.04.2023

   Изх. № 845

 • Обявление ПУП ПП Караманово
  20.04.2023
  Изх. № 846
  19.04.2023 г.             
   
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
  - Георги Владимиров Енчев
  -
  Илия Димитров Страхилов
  -
  Иван Борисов Илиев
  -
  Пенка Борисова Петрушева
  -
  Коста Троянов Костов
 • Обявление ПУП ПП Белцов
  20.04.2023
  Изх.
 • Обявление ПУП ПП Кривина
  20.04.2023
  Изх.
 • Заповед учредяване право на прокарване
  18.04.2023

   18.04.2023