• Община Ценово обявява на заинтересуваните лица, че одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ с. Кривина
  9.12.2022

  09.12.2022г. 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ

 • Внесени са проекти за процедиране по одобряване на Подробни устройствени планове (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)
  8.12.2022
  Изх. № 1988
  02.12.2022 г.
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   
    Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 4790/30.11.2022 год.
 • В Община Ценово е получено Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаичен парк“
  8.12.2022

  08.12.2022

  СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаичен парк“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 22277.50.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Студена, общ. Ценово. 

 • Заповед на Кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 2
  5.12.2022

  05.12.2022e

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

    Със Заповед № РД – 11 – 191 от 05.12. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 2.

 • Заповед на Кмета за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1
  5.12.2022

   05.12.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

     Със Заповед № РД – 11 – 190 от 05.12. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ № 1.

 • СЪОБЩЕНИЕ за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2023 г.
  24.11.2022

   24.11.2022

 • Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба 19
  24.11.2022

  24.11.2022

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  От Цветомир Петров

  ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №19 за местните данъци в Община Ценово.

 • Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3
  24.11.2022

  24.11.2022

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  От Цветомир Петров
  ЗА Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Общината като собственик и възложител е предприела действия по процедиране на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)
  22.11.2022
  Изх. № 1920
  22.11.2022г.
  СЪОБЩЕНИЕ
   ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл. 128, ал.
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  22.11.2022

  22.11.2022

  ОБЯВА