• Обява за среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС
  21.12.2023

  21.12.2023

 • Одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)
  14.12.2023


  Изх.№ 2296

 • Открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
  13.12.2023
  13.12.2023
  ОБЯВА
       На основание Заповед №РД–11– 172 от 13.12.2023 г.
 • Заповед спечелил търг за продажба на имот Караманово
  4.12.2023

  04.12.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Предложения и становища относно Проект такса битови отпадъци
  21.11.2023

  21.11.2023

  СЪОБЩЕНИЕ

  за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2024г. и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2024г.

 • Обява за търг за продажба на обект общинска собственост в Караманово
  17.11.2023
  17.11.2023
  ОБЯВА
       На основание Заповед №РД–11– 167 от 15.11.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост:
          Обект I.
 • Съобщение ТСУ ПУП Ценово
  8.11.2023
  08.11.2023 г.                                                                         
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Община Ценово, област Русе&nbsp
 • ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово
  8.11.2023

   07.11.2023

 • Съобщение ТСУ ПУП с. Новград
  3.11.2023
  Изх.
 • Прием на заявления за подпомагане по Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед през 2022г. - ВТОРИ ПРИЕМ
  3.11.2023

   03.11.2023