• Заповед за спечелил търг за продажба на имот Джюлюница
  12.08.2022
 • Прием на заявления за подпомагане по схема за държавна помощ
  12.08.2022
  12.08.2022
   
  ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ "ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОБИВ И СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВО МЛЯКО И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА НОВОРОДЕНИ ЖИВОТНИ С МЛЯКО" ЗА 2022 Г.
 • Обявени са 31 (трийсет и едно) свободни длъжности за войници във военно формирование 57260 – Ловеч.
  10.08.2022

  10.08.2022

  О Б Я В А

 • О Б Я В А за вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски
  10.08.2022

   10.08.2022

 • Общински съвет Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/
  8.08.2022

  Изх. № 1254
  08.08.2022 г. 

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  - Славка Миланова Недялкова

  - Ангел Тодоров Недялков

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

 • Съобщение за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие
  3.08.2022

  03.08.2022

  СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 • Със Заповед на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№ 454, кв.15, с. Ценово, общ. Ценово.
  2.08.2022

  Изх. № 1236
  02.08.2022 г. 

  Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на КП на имот пл.№ 454 кв. 15 по кадастралния план на с. Ценово, Община Ценово. Заинтересовани лица: наследниците на Петър Иванов Тодоров и Иван Тодоров Янков:

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед спечелил след отказ
  26.07.2022

   26.07.2022

  ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ СЛЕД ОТКАЗ

 • Заповед № РД – 11 – 107 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
  26.07.2022

  26.07.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед № РД – 11 – 106 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг
  26.07.2022

  26.07.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ