• Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 4790/30.11.2022 год.
  12.01.2023
  Изх. № 1988
  02.12.2022 г.
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   
    Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 4790/30.11.2022 год.
 • Заповеди за ползване на горски пътища 2022-2023
  23.12.2022

  23.12.2022

  ЗАПОВЕДИ

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години
  22.12.2022

  22.12.2022

  ОБЯВА

 • Получено е Уведомление за инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали в находище „Ценово 2“
  22.12.2022

  22.12.2022

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове.
  20.12.2022

  20.12.2022

  СПРАВКА

   Съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове.

  справка >>  

   

 • Постъпило е заявление с внесен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР)
  19.12.2022

  Изх. № 2089
  19.12.2022г.

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  15.12.2022

  15.12.2022      

  РЕШЕНИЕ

 • Отдел ТСУ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с внесен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР)
  15.12.2022

  Изх. № 2073
  15.12.2022 г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Заповед спечелил търг пасища за срок от 1 година
  12.12.2022

   12.12.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Община Ценово обявява на заинтересуваните лица, че одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ с. Кривина
  9.12.2022

  09.12.2022г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ