• Обява от Държавен фонд Земеделие
  5.09.2022

  05.09.2022

 • Постъпило е заявление с внесен проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50.27 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград
  2.09.2022

   Изх. № 1399

  02.09.202.

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 • В Община Ценово е постъпило искане от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ БВ“ ЕООД
  2.09.2022

   З А П О В Е Д 

         № РД-11- 129 

  с. Ценово, 02.09.2022 г.

 • Заявление за учредяване право на прокарване за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ в с. Кривина
  1.09.2022

  Днес 01.09.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3287/25.08.2022г., 

   КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

 • Издадена е Заповед № РД-11-127/29.08.2022г.за одобряване на проект ПУП-ПЗ и ИПР на УПИ І – стадион в кв. 81 с. Новград, общ. Ценово
  29.08.2022

  Изх. № 1374
  29.08.2022г. 

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Постъпило е заявление с вх. № 3249 от 24.08.2022 год. с внесен проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50л17
  29.08.2022

  Изх. № 1372

  29.08.2022г.  

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • В Община Ценово е получено съобщение във връзка с откриване на процедура по водовземане
  25.08.2022
 • Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя за срок от 5 години
  23.08.2022

   23.08.2022

 • Заповед за прекратяване на съсобственост в Джулюница
  23.08.2022

  23.08.2022

  ЗАПОВЕД

 • Предложение за изменение и допълнение на Наредба 3
  18.08.2022

  18.08.2022