• Община Ценово обявява, че е издадена заповед за одобриажане на проект ПУП ИПР с. Кривина, обл. Русе
  25.01.2023

  Изх. № 269
  25.01.2023г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

    Милен Тончев Цветанов
    Н-ци на  Илия Атанасов Илиев
    Дешка Илиева Атанасова

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 • Община Ценово обявява, че е постъпило заявление с внесен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
  25.01.2023

  Изх. № 271
  25.01.2023 г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 • Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Ценово
  24.01.2023

  24.01.2023

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  ЗА
  ПРОДАЖБА НА ОБЕКТ
   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Новград
  24.01.2023

  24.01.2023

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  ЗА
  ПРОДАЖБА НА ОБЕКТ
   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Съобщение за ПУП-ПП на НОРД СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ
  18.01.2023

  Изх. № 219
  18.01.2023г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 • Предложение за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г
  18.01.2023

  18.01.2023

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

  от д-р Петър Георгиев Петров 
  Кмет на Община Ценово, област Русе 

   

   ОТНОСНО: приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2023г. - 31.12.2023г.

 • Обява за подбор на здравен медиатор
  17.01.2023

  17.01.2023

  ОБЯВА

   Община Ценово обявява процедура за подбор на Здравен медиатор. Краен срок за кандидатстване – 17.02.2023 г.

  Обява »  

 • Протокол от преброяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ценово
  13.01.2023

   13.01.2023

  Протокол от преброяването на  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ценово
  Протокол от преброяването на безстопанствените кучета  

   

 • ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № РД-11-002/06.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП
  12.01.2023

  Изх. № 20
  09.01.2023г.   

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК 

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК
  12.01.2023

  Изх. № 83
  11.01.2022г.

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени: