• Заповеди спечелили тарг пасища наем една година
  6.10.2022

   06.10.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Заповед за спечелен търг за дворно място Новград
  4.10.2022

  04.10.2022

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Съобщение за План за застрояване 1618
  30.09.2022

  Изх. № 1618
  30.09.2022г. 

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

    Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Съобщение за План за застрояване 1617
  30.09.2022

  Изх. № 1617
  30.09.2022г. 

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

    Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповед ТСУ ПУП ПП
  29.09.2022

   29.09.2022

  З А П О В Е Д 

  № РД-11- 139 

  с. Ценово, 29.09.2022 г.

 • Протокол на комисия
  29.09.2022

  29.09.2022

   П Р О Т О К О Л

 • СПРАВКА относно постъпилите предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3
  20.09.2022

  20.09.2022

  СПРАВКА

  ОТНОСНО: постъпилите предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Обява търг с тайно наддаване за наем на дворни места за 5 години
  14.09.2022

   14.09.2022

 • Обява публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на община ценово
  14.09.2022

  14.09.2022

 • Заявление за учредяване право на прокарване
  9.09.2022

  08.09.2022

  УТВЪРДИЛ:

  Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

  КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО     

  П Р О Т О К О Л