• Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили
  7.11.2022
  07.11.2022
  О Б Я В А
   
  за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).
  &
 • Обява за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти
  7.11.2022

  07.11.2022

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за воeнни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г.,

 • Списък допуснати кандидати МКБ
  2.11.2022

  02.11.2022

  ОБЯВА

  Община Ценово обявява списък на допуснатите кандидати за обществен възпитател към МКБППМН.

  Прочети повече » 

   

 • Община Ценово организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на населените места
  25.10.2022

  25.10.2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление
  21.10.2022

  21.10.2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Съобщение за приемане на предложения относно Проекта за изменение на Наредба 3
  20.10.2022

  20.10.2022

  СЪОБЩЕНИЕ 
  за приемане на предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Обява обществен възпитател
  19.10.2022

  19.010.2022

  ОБЯВА 

  На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 11 - 165/19.10.2022 г. на Кмета на Община Ценово, МКБППМН - Община Ценово търси кандидат за обществен възпитател.

  Брой обществени възпитатели: 1

 • Обява за търг с явно натдаване - продажба на движими вещи
  14.10.2022

  14.10.2022

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ЗА

  ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • ОБЯВА инвестиционно намерение фотоволтаична централа
  7.10.2022

  О Б Я В А

  От Община Ценово

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда /ДВ бр. 25/2003г./

  У В Е Д О М Я В А М Е:

 • Констативен протокол ТСУ по 210 от ЗУТ Ценово
  7.10.2022
   Днес 06.10.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год.