• Заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи
  22.02.2023

  22.02.2023

  З А П О В Е Д

  №  РД-11-037

  с. Ценово, 22.02.2023 г.

 • Съобщение ИПР-ТСУ ПУП по чл. 18а, ал. 10 от АПК
  22.02.2023
  22.02.2023 г.
    ДО
  НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР МАРИНОВ ЛАЗАРОВ
   
  ГАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА носители на вещни права в УПИ VІ-698, кв. 68 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

  ЙОАН ПЛАМЕНОВ НИКОЛАЕВ носители на вещни права в УПИ VІ-698, кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  21.02.2023

  21.02.2023

 • Съобщение за постъпило заявление от Михаил Георгиев Михнев с внесен проект за одобряване на ПУП – ПЗ
  20.02.2023
  Изх. № 446
 • Заповеди за забрана пашата през 2023
  17.02.2023

  09.02.2022

  ЗАПОВЕД

             На основание от Заповед № 022 до  Заповед № 030 от 15.02.2023г. на Кмета на Община Ценово се ЗАБРАНЯВА Пашата на селскостопански животни през 2023 година в следните горски територии от Община Ценово.

 • Определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване село Ценово
  17.02.2023

  17.02.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване село Новград, Община Ценово
  17.02.2023

  17.02.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Община Ценово одобрява задание и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация
  15.02.2023

  15.02.2023г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба Съвместното командване на специалните операции
  8.02.2023

  08.02.2023

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.03.2023г. до 17.03.2023г. в Съвместното командване на специалните операции

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба
  8.02.2023

  08.02.2023

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.04.2023г. до 06.04.2023г.