• На 22.03.2023г от 09:00 до 17:00 часа ще се извърши прекъсване на автомобилното движение между гара Бяла и с. Ценово
  16.03.2023

  16.03.2023

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Уведомява ме Ви, че във връзка с предстоящ планов ремонт на железния път на ЖП прелез гара Бяла, на 22.03.2023г от 09:00 до 17:00 часа ще се извърши прекъсване на автомобилното движение между гара Бяла и с. Ценово. Движението ще бъде пренасочено по обходен маршрут.

 • Заповед за учредяване право на прокарване за: „Изграждане на трасе за външно електрозахранване до нов трансформаторен пост тип БКТП
  16.03.2023

  16.03.2023

  З А П О В Е Д

  №  РД-11-053

  с. Ценово, 16.03.2023 г.

 • Община Ценово кани местната общност на публична дискусия относно планирането на социалните услуги
  14.03.2023
 • Одобрен е проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот в местността „Стопански двор 1“ по КККР на с. Долна Студена, общ. Ценово.
  13.03.2023
  Изх.
 • Заповед за спечелил търг за имот общинска собственост
  9.03.2023

  09.03.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ 

 • Одобрен е проект за Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово
  7.03.2023
  Изх.№ 563
  07.03.2023 г.             
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
  - Галинка Георгиева Димитрова
  - Милен Георгиев Димитров
  - Пламен Станчев Димитров
  - Нина Владимирова Димитрова
  - Десимир Ди
 • Одобрен е проект за Изменение на план за регулация на УПИ VІІ-500 и VІІІ-501 в кв. 91, с. Караманово, общ. Ценово
  7.03.2023
  Изх. № 564
  07.03.2023 г.   
            
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
 • Обява ДФЗ
  6.03.2023

   06.03.2023

 • Заповед за забрана на събиране, отрязване, изкореняване и т.нт на защитени растителни видове.
  23.02.2023

  23.02.2023

 • Разпределение на пасищата за 2023 година
  22.02.2023

  22.02.2023

  ОБЯВА