• Заповед за спечелил търг за имот общинска собственост
  9.03.2023

  09.03.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ 

 • Одобрен е проект за Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово
  7.03.2023
  Изх.№ 563
  07.03.2023 г.             
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
  - Галинка Георгиева Димитрова
  - Милен Георгиев Димитров
  - Пламен Станчев Димитров
  - Нина Владимирова Димитрова
  - Десимир Ди
 • Одобрен е проект за Изменение на план за регулация на УПИ VІІ-500 и VІІІ-501 в кв. 91, с. Караманово, общ. Ценово
  7.03.2023
  Изх. № 564
  07.03.2023 г.   
            
  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
 • Обява ДФЗ
  6.03.2023

   06.03.2023

 • Заповед за забрана на събиране, отрязване, изкореняване и т.нт на защитени растителни видове.
  23.02.2023

  23.02.2023

 • Разпределение на пасищата за 2023 година
  22.02.2023

  22.02.2023

  ОБЯВА

 • Заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи
  22.02.2023

  22.02.2023

  З А П О В Е Д

  №  РД-11-037

  с. Ценово, 22.02.2023 г.

 • Съобщение ИПР-ТСУ ПУП по чл. 18а, ал. 10 от АПК
  22.02.2023
  22.02.2023 г.
    ДО
  НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР МАРИНОВ ЛАЗАРОВ
   
  ГАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА носители на вещни права в УПИ VІ-698, кв. 68 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

  ЙОАН ПЛАМЕНОВ НИКОЛАЕВ носители на вещни права в УПИ VІ-698, кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
  21.02.2023

  21.02.2023

 • Съобщение за постъпило заявление от Михаил Георгиев Михнев с внесен проект за одобряване на ПУП – ПЗ
  20.02.2023
  Изх. № 446