• Заповед за спечелил търг за продажба на имот с. Ценово
  11.03.2024

   11.03.2024

 • СПРАВКА към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 8
  11.03.2024
  11.03.2024
  СПРАВКА
   Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.
 • СПРАВКА към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  11.03.2024
  11.03.2024
  СПРАВКА
   Към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.
 • Уведомление по чл. 66 от АПК
  1.03.2024

  01.03.2024

  Уведомление по чл. 66 от АПК

 • ТСУ на Община Ценово съобщава за одобрен ПУП с. Джюлюница
  27.02.2024

  Изх. № 336

  27.02.2024 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Заповеди за спечелили търг за наем 1 година на недвижими имоти
  26.02.2024

   26.02.2024

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Разпределение на пасища 2024
  23.02.2024
  23.02.2024
   
  ОБЯВА
   
  От 01.03.2024 г. до 10.03.2024 г. в деловодството на Община Ценово ще се приемат документи за участие в разпределението на пасища и мери общинска собственост.
 • Предложение за изменение на Наредба 2
  21.02.2024
  21.02.2024
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
   
    Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.
   
 • Обява за явен търг за продажба на имот Ценово
  21.02.2024
  21.02.2024
  ОБЯВА
   
       На основание Заповед №РД – 11 – 27 от 21.02.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост.
  УПИ Х-935, в кв.
 • Заповед за безвъзмездно ползване на нива за 10 години от Читалище Джюлюница
  21.02.2024
  21.02.2024
  ЗАПОВЕД
  РД – 11 – 028 от 21.02.2024 г.
  с. Ценово
   
  На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл.