• Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване
  10.08.2020

  10.08.2020

  ОБЯВА

 • Заповеди по чл.37 ал.1 от ЗСПЗЗ
  6.08.2020
 • Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
  31.07.2020

  31.07.2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Съобщение за третиране срещу комари
  30.07.2020

  30.07.2019      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване
  24.07.2020

  24.07.2020

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 122 от 22.07.2020г., Заповед №РД-11/ 123 от 22.07.2020г. и Заповед №РД-11/ 124 от 22.07.2020г.. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 /пет/години. 

 • Предложение на кмета относно Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  22.07.2020

  22.07.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Инвестиционно предложение: „Изработване на идеен проект за ПСОВ и довеждаща канализация за населени места с. Ценово, с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе“
  20.07.2020

  20.07.2020 

  О Б Я В А 
  От Община Ценово

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда /ДВ бр. 25/2003г./

   

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година
  15.07.2020

  15.07.2020

 • Предложение на кмета Допълване на т.1.1.1 Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища и мери т. 1.2. Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване отглеждане на трайни насаждения
  10.07.2020

  10.07.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Прекратява се договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд.
  9.07.2020

  09.07.2020

  ЗАПОВЕД

   Със Заповед №РД-11/115 от 09.07.2020г., на кмета на Община Ценово се прекратява договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд. 

  Заповед за прекратяване>>