Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ 

Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ (актуализиран към 07.06.2017 г.)  

Декларации заместник-кмет Ваня Игнатова  

Декларации заместник-кмет Цветомир Петров  

Декларации секретар Мария Найденова  

Декларации директор на дирекция „ОА“ Катя Монкова   

Декларации директор на дирекция „СА“ инж. Ванко Петков  

Декларации началник отдел „ОССОД“ Красимира Божинова  

Декларации началник отдел „МДТ и ГРАО“ Пламен Цветанов   


Декларации на специалисти в Община Ценово, подадени през мандат 2015-2019 г.:

2015 г  

2016 г  

2017 г  

 

 Забележки:  
1. Регистърът на декларациите по чл. 12, т. 1-4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е изготвен на основание чл. 18, ал. 1 от същия закон.

2. Декларациите по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ на Кмета на Община Ценово, Кметовете по населени места и общинските съветници (включително и Председателя на Общински съвет с. Ценово) са публикувани в настоящата интернет-страница в раздел „Общински съвет“, подраздел „Декларации“.