Кмет на Община Ценово 

д-р Петър Георгиев Петров

Адрес: Община Ценово, 
           ул. “Цар Освободител” № 66     
тел:   081222222; 081222020; 081222510;
факс: 08122/2002       
e-mail: 
kmet@tsenovo.bg;
моб: 0886922999;  0878671300
http://www.tsenovo.bg

 
д-р Петър Георгиев Петров - кмет на община Ценово
 Роден на 23.11.1959 г.
 Образование:

 Средно специално – ССТ „Образцов чифлик” гр. Русе.
 Висше образование – магистър във ВИЗВМ  гр.Стара Загора - ветеринарен лекар.
    
 Работил е:
  - от 1987 г. - 1991 г. – ВМЦ гр. Русе ръководител ВМЦ - Ценово.
  - от 1992 г. - 1993 г. – ТКЗС „Етър” Долна Студена – ветеринарен лекар.
  - от 1993 г. - 1997 г. – РВМС гр. Русе ръководител ДВУ - Ценово.
  - от 1997 г. - 2003 г. – ДВУ – Ценово – ветеринарен лекар.
  - от 2003 г. - 2007 г. – Кмет на Община Ценово.
  - от 2008 г. - 2009 г. – МРРБ – главен експерт СЦПР.
  - от 2010 г. - 2011 г. – ОДБХ гр. Русе – старши експерт КХ.
  - от 2011 г. – Кмет на Община Ценово.

Семеен, с едно дете.

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2019- 2023 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 Г. - 31.12.2023 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF

 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2019- 2023 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 Г. - 31.12.2022 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF

 

 

 ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2019- 2023 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF

 

 

ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2019- 2023 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. - 31.12.2020 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF 

 

 

ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2015- 2019 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. - 31.12.2019 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF

 

 

ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2015- 2019 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 Г. - 31.12.2018 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF-

 

 

 

ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2015- 2019 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. - 31.12.2017 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. 

целият отчет >> PDF

 

 

 

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2015- 2019 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 Г. - 31.12.2016 Г.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на разработената от него програма за управление. 

целият отчет >> PDF   

 
 

 ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2011- 2015 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014 Г. - 31.12.2014 Г.

   Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на разработената от него програма за управление. 
Освен това, в началото на всяка година е редно да се направи равносметка на предходната - на постигнатото, на свършеното, на несвършеното, на напредъка или пропуските. Отчитайки и анализирайки ги, да набележим мерките за подобряване работата на екипа ни през следващия период. 

целият отчет >> PDF- (220 KB)

 

 

ОТЧЕТ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2011- 2015 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 Г. - 31.12.2013 Г.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за срока на мандата в срок до 31 януари. Воден от горното, и още повече от чувство за дълг и отговорност пред гражданите на община Ценово, представям настоящия отчет.
През изтеклата 2013 г. политическата и икономическа обстановка в страната продължи да бъде нелека и нестабилна. Съобразявайки се и преодолявайки тези и много други пречки и проблеми, ръководството на Община Ценово в екип с Общински съвет - Ценово и цялата администрация съумя да постигне много добри резултати за осъществяване на целите по направленията, набелязани в Програмата  за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г.  Продължихме да се придържаме и към основните принципи в нея, като законосъобразност, прозрачност, публичност, приоритетност на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс. 
С настоящия отчет представям основните дейности по изпълнение на Програма за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г. за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. по направления и цели.

целият отчет >> .PDF (215 KB)

 

 

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2011- 2015 ГОДИНА
ЗА ПЕРИОДА 04.11.2011 Г. - 31.12.2012 Г.

В приетата Програма за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г. ясно и точно са посочени основните цели, приоритети, дейности и очаквани резултати. 
Следвайки ги, въпреки неблагоприятната икономическа среда и трудности от всякакво естество, Община Ценово може да се гордее с постигнатото през периода от началото на мандата на настоящото управление до края на 2012 г. Действията  на администрацията за отчетния период са подчинени на стремежа към спазване принципите за законосъобразност, прозрачност, публичност, приоритетност на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс. 
Постигнатото е в резултат от съвместната работа, сътрудничеството и съдействието между Общинска администрация и Общински съвет. Постигането на добра екипност е решаващ фактор при вземането на правилните решения и тяхното осъществяване.
Спазвайки разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и следвайки собственото си чувство за дълг и отговорност пред хората от общината, представям отчет на изпълнение на Програма за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г. за периода 04.11.2011 г. - 31.12.2012 г. по направления и цели.

целият отчет >> .DOC (122 KB)