П Р О Г Р А М А

за
Управление на кмета на Община Ценово
за мандат 2023- 2027