П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА

Настоящата програмата е продължение на предходния мандат, в който чрез съвместната ни работа с общинската администрация, с кметовете на населени места и кметските наместници и с подкрепата на общинския съвет, показахме, че добрите резултати отчетени в края на мандата са плод на диалог и сътрудничество със съгражданите.

Програмата съдържа основните цели, приоритети и дейности за периода на мандат 2015-2019г., както и очаквани резултати. Изготвена е на база Националната стратегия за развитие, Плана за развитие на Северен централен район, Областната стратегия за развитие, Общински план за развитие на община Ценово за периода 2014-2020г., оперативни програми, методически указания на МРРБ. Съобразена е с преходния за България период на европеизация и стремеж за достигане на европейски стандарт във всички области от живота на гражданите, както и с предизборната програма. 

Всичко това, на фона на световна икономическа криза, на конкретните за нашата община проблеми, както и възможности за развитие, очертават основните цели на управление през настоящия мандат, а именно: стимулиране  на местната икономика и включване в различни проекти и програми на Европейския съюз за създаване на условия за по-пълна трудова реализация на хората, за подобряване  цялостната инфраструктура, съчетано с богат духовен и културен живот; подобряване на бизнес-средата, намаляване на безработицата; подобряване на жизнената среда и стандарта на живот; повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване. 

При изпълнение на дейностите, свързани с постигане на начертаните по-горе цели, ще бъдат спазвани принципите за законосъобразност, прозрачност, публичност, приоритетност на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс, приемственост в най-добрите политически, административни, бизнес и други практики, екипност и сътрудничество.

Приоритети в работата на Община Ценово за периода 2015-2019 година:

  1. Икономическо развитие, подобряване на трудовата заетост и намаляване на безработицата;
  2. Повишаване жизнената среда и стандарт на живот;
  3. Разрешаване на екологични проблеми и създаване здравословна среда на живот;
  4. Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване.

цялата програма >>