П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ПРЕЗ МАНДАТ 2011- 2015 ГОДИНА

В изпълнение на законодателството и ясно осъзнавайки отговорността, която поемам пред жителите на община Ценово, гласували ми доверие на местните избори, предоставям на Вашето внимание Програма за управление на община Ценово през мандат 2011 - 2015 г.

Програмата съдържа основните цели, приоритети и дейности за периода на мандат 2011-2015 г., както и очаквани резултати. Изготвена е на база Национална стратегия за развитие 2005-2015 г., План за развитие на Северен централен район, Областна стратегия за развитие 2005-2015 г., Общински план за развитие на община Ценово за периода 2007-2013 г., оперативни програми, методически указания на МРРБ. Съобразена е с преходния за България период на европеизация и стремеж за достигане на европейски стандарт във всички области от живота на гражданите, както и с предизборната ми програма. 

Всичко това, на фона на световна икономическа криза, на конкретните за нашата община проблеми, както и възможности за развитие, очертават основните цели на управление през настоящия мандат, а именно: подобряване на бизнес-средата,  повишаване на конкурентноспособността на местната икономика, намаляване на безработицата; подобряване на жизнената среда и стандарта на живот; разрешаване на екологични проблеми и създаване на здравословна среда на живот и накрая, но не на последно място, повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване.

При изпълнение на дейностите, свързани с постигане на начертаните по-горе цели, ще бъдат спазвани принципите за законосъобразност, прозрачност, публичност, приоритетност на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс, приемственост в най-добрите политически, административни, бизнес и др. практики, екипност и сътрудничество.

I. Подобряване на бизнес-средата, повишаване на конкурентноспособността на местната икономика, намаляване на безработицата.

Подобряване на бизнес-средата

Усилията ще бъдат насочени към постигане на икономическа стабилност в общината чрез поддържането на балансиран бюджет, осигуряване на допълнителни приходи чрез: ефективно управление на финансите на общината; разумно планиране и изразходване на бюджетните средства по приоритети; целенасочена работа за максимално усвояване на средства от европейските фондове; ефективно управление на общинската собственост; използването на възможностите на кредитния пазар. Увеличаване на приходите от местни данъци и такси чрез повишаване на събираемостта им.

Осъществяване на контакти и привличане на инвеститори. Представяне и рекламиране на възможностите за бизнес в община Ценово чрез публикуване на материали в  Интернет мрежата.

Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика

Развитие на селското стопанство и туризма и подпомагане и насърчаване на малкия и средния бизнес.

Селскостопанското производство е основният поминък за общината. Заедно с малкия и средния бизнес те са гръбнакът, на който се крепи местната икономика. Функционирането и развитието им на територията на общината водят до повишаване на жизнения стандарт на предприемчивите жители на община Ценово, както и до намаляване  на безработицата. 

В тази връзка смятам за целесъобразно да се работи в насока подпомагане, стимулиране, създаване на благоприятна среда за съществуване и развитие на малките и средни фирми на територията на общината, реализиране на публично-частно партньорство. Дейностите в тази насока са свързани с: организиране и провеждане на обучителни семинари и работни срещи с цел разясняване на възможностите за финансиране на идеите и целите на бизнеса, последните промени в нормативнта уредба, касаеща селскостопанските производители; обучение на дребните земеделски производители по възможностите за кандидатстване и изготвяне на проекти за финансиране по Европейски програми; създаване на условия за развитие на пчеларството и др. Подпомагане и насърчаване на инициативите на граждани за финансиране на техните начинания по "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.". Обезпечаване с необходимата информация всички земеделски производители и желаещите да се занимават със земеделие, с начините за кандидатстване с проекти и финансиране на дейността, чрез местните медии и регионални ежедневници, информационните табла във всяко кметство и сайта на общината.

Туризъм. Развитието на туризма е от основните приоритети в управлението през настоящия мандат в търсенето на възможност за създаване на заетост, привличане на финансови средства и осигуряване на поминък на населението. Дейностите в тази насока са свързани с изграждане на нови туристически обекти и места за отдих, поддържане и обновяване на съществуващите, маркетинг на предлаганите услуги. Финансиране - основно със средства по ПРСР.

Намаляване на безработицата.

Осигуряване на заетост, обучение и социално интегриране на уязвимите групи от населението на общината чрез ОПРЧР, както и други възможности за финансиране от европейски фондове или други източници.

Очаквани резултати: Прозрачност на действията на общината, информираност на обществото и представителите на бизнеса. Развитие на икономиката, осигуряване на заетост, преодоляване на социалната изолираност и подобряване финансовото състояние на най-рисковите групи от населението.


II. Подобряване на жизнената среда и стандарта на живот.

Инфраструктура и благоусройство

Подобряването и развитието на инфраструктурата и благоустройството са приоритет в дейността на всяко управление. През настоящия мандат ще се съсредоточим върху рационално използване на финансовите ресурси от общинския бюджет. Ще търсим всякакви възможности за финансиране от външни източници - държавен бюджет, разработване на проекти по Оперативните програми на EC, осъществяване на публично - частни партньорства и др. Дейностите в тази област ще бъдат:

- текущи ремонти на уличната мрежа в населените места;

- активно търсене на съдействие от държавните институции за извършване на ремонт, поддържане и реконструкция на общинската пътна мрежа;

- поддържане на уличното осветление във всички населени места и изграждане на соларно осветление в с. Долна Студена и с. Ценово;

- изпълнение на проектите за рехабилитация на част от водопроводната мрежа в с. Караманово и с. Новград;

- поддържане, възстановяване и обновление на обществените места, централните площадни пространства, зелените площи, паркове и паметници във всички населени места в общината;

- поддържане и подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването. Осигуряване на съдове и контейнери за сметосъбиране във всички населени места в общината;

- извършване на действия, свързани с предотвратяване на наводнения, свличане на земни маси. Поддържане в добро състояние на коритата на деретата в с. Караманово и с. Пиперково;

- управление на общинските горски територии, създаване на нови гори и борба с ерозията;

- управление на общински територии, определени за мери и пасища. Почистване от саморасли треви и храсти, засаждане на екологични треви и др.;

- поддържане на радио ретранслационната мрежа в общината;

- подобряване състоянието на съществуващите гробищни паркове - алеи, огради на гробищните паркове, почистване от саморасли храсти и треви.

Очаквани резултати: обновяване и развитие на инфраструктурата, създаване на условия за устойчиво развитие. Подобряване на жизнените и екологични условия в община Ценово.

Социална и здравна политика 

През мандат 2011-2015 г. ще се предприемат действия за разширяване и подобряване качеството на социалните услуги чрез:

- създаване на Център за обществена подкрепа за работа с деца и семейства в риск;

- продължаване дейността на Домашен социален патронаж, поддържане и развитие на базата; 

- подкрепа на клубовете на пенсионера в общината;

- осигуряване на медицинско обслужване на децата и учениците от детските градини и училищата на територията на общината;

- чрез проекти по ОПРЧР осигуряване независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в нашата община;

- активно участие във всички действащи програми и проекти, насочени към осигуряване на заетост на социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше образование и др. приоритетни групи от населението;

- оказване на пълно съдействие на общопрактикуващите лекари, поддържане и ремонт на сградите и помещенията на здравните служби;

Очаквани резултати: подобряване качеството на живот, най-вече за рисковите групи от населението. Осигуряване на достъп до здравни услуги.

Образование

Една от най-важните сфери от обществения живот е образованието. През настоящия мандат от страна на общината ще се направи всичко възможно за оказване на съдействие и подпомагане на училищата, детските градини и други звена от системата. Дейността в тази насока ще се изразява в:

- текущо поддържане, ремонт и оборудване на детските и учебни заведения;

- подпомагане поддържането и повишаването на квалификацията на кадрите, заети в образованието;

- намиране на възможности за подпомагане за подобряване на материално-техническата база - спортни площадки, игрища, възстановяване на столовото хранене за учениците на целодневно обучение;

- помощ и партньорство за изграждане на занимални към детски градини;

- осигуряване на равен достъп до образование на деца от всички етноси на територията на община Ценово.

Очаквани резултати: осигуряване на качествено образование, съобразено с динамиката и новите изисквания на съвременното общество. Осъществяване на партньорство между институциите. Интегриране на деца от малцинствените групи.

Култура и спорт

На територията на общината ни читалищата са основно средище на културна дейност. Приоритет ще бъде и работата по поддържане и развитие на спортната база и спортната дейност. Голяма част от усилията на сегашното управление ще бъдат насочени към:

- ремонт и рехабилитация на възможно по-голяма част от сградите на читалищата, модернизация и оборудване;

- активно съдействие на самодейните колективи към читалищата и клубовете на пенсионера при осъществяване на дейността им;

- организиране на фолклорни, художествени и други културни масови мероприятия и събития;

- съдействие по кандидатстване по проекти, пред институциите, централната изпълнителна власт с цел осигуряване на средства за финансиране на културната дейност в общината;

- активна политика по възстановяване и опазване на най-ценните паметници с историческо и културно значение;

- продължаване на активната подкрепа на съществуващите спортни клубове и създаване на ученически спортен клуб;   

- ремонт и подобряване на съществуващата спортна база;

- организиране и провеждане на общински спортни състезания, участия в такива  на областно ниво.

Очаквани резултати: съхраняване на местните традиции, обичаи  и фолклор. Приобщаване на общината ни към балканското и европейско културно пространство. Опазване на културното, духовно и историческо наследство на родния ни край. Привличане на туристи. Създаване на условия и възможности за занимания със спорт на хората от общината.

Опазване на обществения ред

В рамките на дадените от закона правомощия ще се работи в следните насоки:

- подобряване на деловото сътрудничество и диалог с представителите на  правоохранителни и правораздавателни органи на местно, областно и национално ниво;

- търсене на възможност за организиране охрана в населените места;

- работа с младежите срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност, създаване на по-добри условия за спорт и други занимания в свободното време;

- въвеждане на система за видео наблюдение;

- засилване на контрола и санкциите при нарушаване на обществения ред и сигурност;

- по-ефективна система за ранно оповестяване на пожари и наводнения.

Очаквани резултати: Постигане на по-сигурна и спокойна среда на живот на жителите на община Ценово. Оптимизиране работата на Комисията по обществен ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непьлнолетни.


III. Разрешаване на екологични проблеми и създаване на здравословна среда на живот.

Предстои изграждането на Регионално депо за отпадъци, което ще обслужва община Ценово и други пет общини от област Русе. Усилията ни ще бъдат насочени към осъществяване на проектните дейности и спазване на екологичните норми за чиста околна среда. Ще бъдат предприети и действия за закриване на нерегламентирани сметища на територията на община Ценово, както и разширяване на подсистемата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Очаквани резултати: Подобряване на екологичната обстановка в общината, ограничаване на замърсяването на околната среда, пестене на природни ресурси чрез осигуряване на материал за рециклиране и създаване на по-здравословна среда за живот на населението.


IV. Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване.

Повишаването на административния капацитет, усъвършенстването и модернизирането на административното обслужване е още един от основните приоритети на управление на мандат 2011-2015. Дейностите в тази насока ще бъдат свързани с:

- повишаване квалификацията на служителите, работещи в администрацията;

- засилване на отговорното и компетентно отношение на служителите при предоставяне на услуги на гражданите качествено и в срок;

- продължаване на дейността по осигуряване на по-голяма достъпност на предлаганите услуги, чрез поетапно внедряване и прилагане на цялостна система за интегрирано обслужване;

- максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и актуализиране на съдържанието на интернет страницата на общината.

Очаквани резултати: доизграждане на административния капацитет - професионално работеща, добре подготвена и обучена администрация, повишаване качеството на предлаганите услуги и улеснение на гражданите.


д-р Петър Петров
кмет на община Ценово