Заместник-кметове  

Ваня Кирилова Игнатова
Заместник-кмет стопански и хуманитарни дейности 

Адрес: Община Ценово,
ул. “Цар Освободител” № 66
тел:         08122/25-10 в. 34
моб. тел: 0878671298; 
e-mail: zam-kmet-shd@tsenovo.bg  
e-mail: v.ignatova@abv.bg

Биографична справка
Родена на 15.11.1971 г.

Образование:
Висше икономическо образование в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов. 

Работила е:
- от 01.05.1996 г. - 31.01.2001 г. счетоводител в ЕТ "СФК - Валери Симеонов" гр. Свищов;
- от 01.02.2001 г. - 10.12.2007 г. гл. експерт "Бюджет, финанси и методология" в Община Ценово
- от 11.12.2007 г. - 01.12.2011 г. Директор на дирекция "Обща администрация" в Община Ценово;
- от 02.12.2011 г. - Заместник кмет "Стопански и хуманитарни дейности" на Община Ценово. 
Омъжена, с две деца.

 

Цветомир Крумов Петров
Заместник-кмет регионално развитие и инвестиционна политика

Адрес: Община Ценово,
ул. “Цар Освободител” № 66 
тел:         08122/25-10 в. 35
e-mail: zam-kmet-rrip@tsenovo.bg 
e-mail: ts.petrov@abv.bg

Биографична справка
Роден на 18.03.1983 г.

Образование:
Русенски Университет “Ангел Кънчев”  Магистър - Юрист

Работил е: 
- от 07.08.2012 г. - 16.05.2014 г.  Юрисконсулт - „Дунав ленд агро“ ООД, гр. Русе, 
- от 14.06.2008г. – 21.11.2011г.  Старши експерт “Общинска собственост” в Община Ценово.
- от 23.04.2008г. – 13.06.2008г. Младши специалист “ Нормативно съответствие на административните актове” в Община Ценово.
- от 18.12.2007г. – 21.04.2008г  Търговец - “Еконт Експрес” ООД, гр.Русе.
- от 01.02.2006г. – 15. 10.2007 г. Офис администратор -  “Компания Земя” ООД, гр.Русе,
- от 01.06.2014г.- Заместник кмет "Регионално развитие и инвестиционна политика" в Община Ценово.

Женен, с едно дете.