21.02.2024
ЗАПОВЕД
РД – 11 – 028 от 21.02.2024 г.
с. Ценово
 
На основание чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. в изпълнение на Решение № 24 на Общински съвет - Ценово, взето на заседание с Протокол № 6 от 31.01.2024 г.
Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години, върху поземлен имот с идентификатор 20849.1.8, село Джулюница, местност: Гигов Бряст, вид на територията: Земеделска, НТП: Нива, категория 5, площ 70,042 дка., акт за частна общинска собственост № 2873 от 14.01.2021 г.
 
Заповед >>