26.02.2024

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 
   Със Заповед от № РД – 11 – 30  и № РД – 11 – 31 от 26.02.2024 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращи се на територията на Община Ценово.
Определям за спечелил: 
със Заповед:
30. ЗП Зорка Илиева Спирдонова, адрес: с. Пиперково, ул. „Марица“ № 13,
31. ЗП Васил Савов, адрес: гр. Бяла, ул. „Генерал Драгомиров“ № 1,
 
Заповед 30 >>  
Заповед 31 >>